รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ สพป.หนองคาย เขต 2
ระหว่าง วันที่ 26-27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดแคนโนนมันปลา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  เหมืองทอง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ระวังการ
3. เด็กหญิงณัตรกานต์  บุญราศรี
4. เด็กหญิงบุญยาพร  มีฤทธิ์
5. เด็กหญิงอัจฉรินธร  จันทร์แก้ว
 
1. นายภูวดล  สุนทร
2. นายอลงกต  พลอินทร์
 
รวม52
2 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 1. เด็กชายพลัฏฐ์  สุคุณพันธ์
2. เด็กชายภูรินทร์  ศรีทากุล
3. เด็กชายวัชรวิศ  ชลภักดิ์
 
1. นายสัตยา  ศรีทากุล
2. นางเขมมิกา  ไชยแสง
 
รวม32
3 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 1. เด็กชายกรวิชญ์  พาณยง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ภูมิพิพัฒน์
 
รวม11
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูด-ภาษาจีน ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1. เด็กหญิงมนัสขวัญ   บุญทัน
2. เด็กหญิงวราภรณ์   ชัยจันทร์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ณริณ   สารทรัพย์
2. นางสาวมินตรา   สินธุโพด
 
5 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 1. เด็กชายอนุชา   เรืองทวี
 
1. นางเยาวมาลย์   บุญการี
 
รวม33
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 1. เด็กชายณัฏฐชัย  ธงชัย
2. เด็กหญิงบัญฑิตา  พรมรัตน์
3. เด็กหญิงพัณณิตา  เทพา
 
1. นางสาวระภีพรรณ  หอมสมบัติ
2. นางสาวสุวิสา  แป้นสุขา
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 1. เด็กหญิงชุติมา  อยู่ผาสุข
 
1. นางสาวระภีพรรณ  หอมสมบัติ
 
รวม43
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กหญิงกนิษฐา  สุวรรณศรี
 
1. นายสถาพร  วรรณสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กชายรภีร์พัฒ  ดวงจันทร์
 
1. นายสถาพร  วรรณสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กชายพีรพล  เททอง
 
1. นายสถาพร  วรรณสวัสดิ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กชายชินพัฒน์  ทนุการ
2. เด็กชายอิทธิกร  กีตาหล้า
 
1. นางสาวนฤมล  ดูเบย์
2. นายพูนทรัพย์  ขุนสอน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กชายจักรี  ธิศาลา
2. เด็กชายณัฐกิตต์  รักธรรม
 
1. นายพูนทรัพย์  ขุนสอน
2. นางสาวนฤมล  ดูเบย์
 
13 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 1. เด็กชายธันวา  เอี่ยมใส
2. เด็กหญิงวันวิสา  พรมสุรีย์
 
1. นางสาวนฤมล  ดูเบย์
2. นางสาวสุปรียณัฏฐ์  สิงหเสน
 
รวม99
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำเจริญ 1. เด็กชายธันวา  จันทะพันธ์
2. เด็กชายธีรเทพ  กำมาทอง
 
1. นายนิติเวทย์  จิตรวิขาม
2. นายชาตรี  สะพังเงิน
 
รวม22
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กหญิงสุภารัตน์   จันทะแพน
2. เด็กหญิงอัจริยา  เกษระ
 
1. นางสาวลลิล  สืบสิงห์
2. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กชายภคพล  หล่าเพีย
 
1. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจับไม้ 1. เด็กชายกฤษฎา   เจริญสุข
2. เด็กหญิงกัลยาณี  โพธิ์ศรี
3. เด็กชายกิตติพงษ์  สุริยะสาร
4. เด็กหญิงจันทกานต์  คุณุ
5. เด็กหญิงจันทร์ธิดา   พิมพันธ์
6. เด็กหญิงชญาดา  พระแก้ว
7. เด็กหญิงณัฐนรี  พิมพันธ์
8. เด็กชายณัฐพงศ์  พิมพันธุ์
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  พิมพันธุ์
10. เด็กชายธนพล  คำแพง
11. เด็กชายธนวัฒน์  พิมพ์พันธ์
12. เด็กชายธารา  คุยม่วงพันธ์
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงน้อย
14. เด็กชายนนทวัฒน์  บูราณ
15. เด็กหญิงนันทิกา  ประเสริฐศิลป์
16. เด็กชายนิชาภัทร  จันมาลา
17. เด็กหญิงปฐมพร  คงสมบัติ
18. เด็กหญิงปัณฑารีย์  มากแก้ว
19. เด็กหญิงปัทมพร  คงสมบัติ
20. เด็กชายพชรดนัย  ดวงจันทร์
21. เด็กหญิงพรกมล  ดวงเล็ก
22. เด็กชายพรชัย  ธรรมแก้ว
23. เด็กชายพิชญุตม์  ศรีพรรณ
24. เด็กหญิงมนัญญา  พระแก้ว
25. เด็กชายรัตนโชติ  พิมพันธ์
26. เด็กหญิงลักขณา   มากแก้ว
27. เด็กชายวรโชติ  หว่านเครือ
28. เด็กชายวันเฉลิม  สุขกำเนิด
29. เด็กหญิงวาสนา  พิมพันธุ์
30. เด็กหญิงวิชญาพร  พูลสังข์
31. เด็กชายศุภกฤต  สุดไกล
32. เด็กหญิงสุชัญญา  พันธ์สุวอ
33. เด็กหญิงสุภารัตน์  โคจร
34. เด็กชายอดิศร  แก้วกล่ำ
35. เด็กหญิงอนงค์นาถ  โพธิ์ศรี
36. เด็กชายอภินัทธ์  ธรรมแก้ว
37. เด็กชายอภิลักษณ์  แดงน้อย
38. เด็กหญิงอรุณลักษ์  ดีสัมพันธ์
39. เด็กชายอุดร  ไกลรัตน์
40. เด็กชายเดชาวัศ  ขานพิษ
 
1. นายสุระชัย  นาอุดม
2. นายอภิสิทธิ์  หล่าเพีย
3. นางพิสมัย  กองธรรม
4. นางมุณภา   หล่าเพีย
5. นางสาวมณีรัตน์   พิมพ์พันธ์
6. นางสาวลลิล  สืบสิงห์
7. นางสาววันทนา  บุญมาก
8. นางสรัลชนา  ศรีศุกร์
 
รวม4311
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กหญิงมณิสรา   มูลละ
 
1. นางพรพิมล   รักษ์มณี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  พันลำ
 
1. นางพรพิมล   รักษ์มณี
 
รวม22
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงดาล 1. เด็กชายคุณานนท์  เจริญทรัพย์
2. เด็กหญิงบุญญาพร  ศรีบัวลา
3. เด็กหญิงวาสนา  ศรีเสนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  อ่อนสีทา
2. นางสาวสิริมล  สีสุมา
 
รวม32
21 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อน 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ชาภิรมย์
2. เด็กชายอภินันทร์  จันทะแจ่ม
 
1. นางสาวศิริวิมล  บุตรชาติ
2. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านต้อน 1. เด็กชายคฑาวุฒิ   เพ็ญพันธ์นาค
2. เด็กชายธนพัฒน์   ศรีโนนม่วง
 
1. นางสาวิตรี  ฝ้ายขาว
2. นางสาวศิริวิมล  บุตรชาติ
 
รวม44
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 1. เด็กชายธีรเทพ   สาริโก
 
1. นางสาวจิตติมา  บรรณารักษ์
 
รวม11
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 1. เด็กหญิงกิตติญานนช์  ลำลอง
 
1. นางสาวจิรชยานันต์  ชัยโพนงาม
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พันธ์จิตร
2. เด็กหญิงนภัสสร  โบสถ์นอก
3. เด็กหญิงพนิดา  พานาวาส
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ประกอบแสง
5. เด็กหญิงอนุธิดา  ดงแสนสุข
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  ราชบัณฑิต
 
1. นางสาวทัศนีย์  เทาธุรี
2. นางสาวจิรชยานันต์  ชัยโพนงาม
3. นางสาวณัฐญาณี  ยางนอก
 
รวม74
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 1. เด็กหญิงณัชธันยา   วิเศษคำใส
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   คอนมะลา
3. เด็กหญิงวเรณญา   ยามดี
 
1. นางสาวสุนิตา  กิติลิมตระกูล
 
รวม31
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ไชยคำภา
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โคตรช้าง
3. เด็กชายธนวัฒน์  สมสกุล
4. เด็กชายธนวัฒน์  สิงห์พิลา
5. เด็กหญิงธิชากรณ์  ตามพันธ์
6. เด็กชายนิภัทพล  แสงลุน
7. เด็กชายวัชรพล  นันชนะ
8. เด็กหญิงวาสินี  นิลจันทร์
9. เด็กชายสวรินทร์  ชอระชาญ
10. เด็กหญิงเพชรลดา  เจริญธรรม
 
1. นายอัมรินทร์  เพียเอีย
2. นางสาวธิดารัตน์  ก้านจักร
3. นางสาวธัญรัตน์  หนาซุย
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงธัญลินี  สายบุญสา
2. เด็กชายนวพรรษ  สีหา
3. เด็กชายปุญญพัฒน์  สีชาทุม
4. เด็กชายวรินธร  ตามพันธ์
5. เด็กหญิงวริสา  หมูสี
6. เด็กชายสรรเสริญ  สิงห์สุข
7. เด็กหญิงสุพัดตรา  ทองวาส
8. เด็กหญิงสุพัตรา  สูงดี
9. เด็กหญิงอังคณา  ชัยเกษม
10. เด็กชายแสงสุรีย์  วรรณประไพ
 
1. นายอัมรินทร์  เพียเอีย
2. นายผดุงศักดิ์  ตรีพลี
3. นายสุรพล  เมยดง
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงกิ่งอนงค์  เทพรัตน์
2. เด็กหญิงปรัชญา  ศรีเทพอุบล
3. เด็กหญิงพุทธาพร  พูลเพิ่ม
4. เด็กหญิงสายธาร  จันดี
5. เด็กหญิงสุนันตา  ไชยยงค์
6. เด็กหญิงอมิตา  มาลาศรี
7. เด็กหญิงเยาวพา  เสนทา
8. เด็กหญิงไพรวรรณ  สำแดงอาจ
 
1. นายอัมรินทร์  เพียเอีย
2. นายจักรกฤษณ์  แก้วมงคล
3. นางสาวดาราพร  ทานัง
4. นางนวลปรางค์  หลักมี
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงนฤมล  หม้อทอง
2. เด็กหญิงวริษรา  เสนทา
3. เด็กชายอนุชิต  ศรอาจ
 
1. นางสาวธัญรัตน์  หนาซุย
2. นายจักรกฤษณ์  แก้วมงคล
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงกชกร  โพธิตะมาตย์
2. เด็กหญิงจิรวรรณ  แก่นตูม
3. เด็กหญิงบุษกร  ภูขันธ์
 
1. นางจีราพร  สุขวิญญา
2. นางสาวณัฐวิภา  บุญเสริฐ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายาง 1. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แหวนเพชร
2. เด็กหญิงสุทธิมา  พิมชัยศรี
3. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรอาจ
 
1. นายวิโรจน์  ตะมะนัน
2. นายฉัตรชัย  หลอดอาษา
 
รวม3716
33 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 1. เด็กหญิงขัตติยา  จีระประวัติ
 
1. นางฤดีมาส  ชื่นใจ
 
รวม11
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลือเรื่อง
2. เด็กชายพีระเดช  วันทองทักษ์
 
1. นายพิชิตชัย  เบ้าสาทร
2. นายยงยุทธ  สมบัติจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กชายธนฤทธิ์  พิลาสิม
2. เด็กชายปรมากร  พลแสน
 
1. นายพิชิตชัย  เบ้าสาทร
2. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์คูเมือง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงนงค์นภัทร  ลือเรื่อง
2. เด็กชายไววิทย์  แก่นวงศ์
 
1. นายสุทธินันท์  โนนแก้ว
2. นางสาวมิถุนา  สิงห์เปี้ย
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ทองบ่อ
2. เด็กหญิงปารณีย์  แสงภัก
3. เด็กหญิงยศวดี  บุญรอด
4. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์ทัย
5. เด็กหญิงสุณีรัตน์  ภูคำวงศ์
6. เด็กหญิงอรนิภา  สังเกตจิต
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ผึ่งผาย
2. นางสาวชฎากร  ชัยเดช
3. นางสาวพิชามญชุ์  จันทร์คูเมือง
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาฮำ 1. เด็กหญิงนิพาดา  ธาตุทำเล
2. เด็กชายอนันต์  หงษ์คำ
3. เด็กหญิงอภิปรียา  ยาคง
 
1. นางสาวฐิตินันต์  โคตรประทุม
2. นางสาววงเดือน  ผดุงเวียง
 
รวม1511
39 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. นางสาวพรรณกร  แสงสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีวระสาน
 
1. นางสาววีนัส  คำสิงห์ใส
2. นางสาวโสภาวรรณ  รักษาสิน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายอภินันท์  ชำนิไกร
 
1. นางสาวแจ่มนภา  พลเสนา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายสุธีรวัฒน์  ชนชนะกุล
 
1. นายธนพล  กุลภา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  พลอยวิเลิศ
2. เด็กชายทินกร  ชัยวี
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  วงเดือน
4. เด็กชายพุฒิพร  วงเดือน
5. เด็กชายวงศกร  ประเสริฐสังข์
6. เด็กชายวิชัยมงคล  งามเลิศ
7. เด็กชายศศิพงศ์  ธรรมนัติ
8. เด็กชายศุกลวัฒน์  พิมพ์หล่อ
 
1. นายชนะ  สุทธิประภา
2. นายอนุวัฒน์  กลางเหลือง
3. นายสนทะยา  พะคะนิยม
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทับบุญ
2. เด็กชายวัชรกร  ศรีลาโคตร
3. เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  ศรีสมบัตร์
 
1. นายประดิษฐ์  ผุยปุ้ย
2. นางสาวภัทรียา  กองจันดี
 
44 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 1. เด็กหญิงปุณิกา  ทองเพชร
 
1. นางสาวเข็มพร  วิริยานุรักษ์
 
รวม1610
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลไทย ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  นามมาลา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  นรสาร
3. เด็กหญิงปรียาวดี  เลพล
4. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์   โมครัตน์
5. เด็กหญิงรินทร์ลดา  แสงพยุง
6. เด็กหญิงวันทนา  โสภัน
7. เด็กหญิงอภิชนัญญา    เสน่ห์ดี
8. เด็กหญิงอุไรวรรรณ  สำราญ
 
1. นางอังคนา  สุระอุดร
2. นางสาวปรางค์วิมล  เสนาอาจ
 
รวม82
46 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปักหมู 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  แวงวรรณ
2. เด็กชายปรมินทร์  อ่อนบุตรดี
3. เด็กหญิงพิชชาภา  โคตนวล
 
1. นายอัครพนธ์  อุทิศพงษ์
2. นางวนิดา  ทองประเทือง
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปักหมู 1. เด็กหญิงขวัญวิชา  ชนาราษฎร์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  มะลาศรี
3. เด็กชายศุภณัฐ  พิมพ์ดี
 
1. นายปารมี  แก้วก่อง
2. นายบัณฑิต  ศรีสมบูรณ์
 
รวม64
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายวรุฒม์  มุ่งดี
2. เด็กชายเมธาสิทธิ์  สุดโสม
 
1. นางพิชชาอร  โคตรสิงห์
2. นายสมหมาย  พรมอุดม
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ชนะวงษ์
 
1. นางพิชชาอร  โคตรสิงห์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงพิชามญ์  บุรินทร์
 
1. นายสัญญา  มหาเมธากูล
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาทะปัญญา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมจักร
 
1. นายอภิชาติ  ดวงประภา
2. นายพนานต์  เอกวงษา
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media (ศิลป์สร้างสรรค์) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงอรนุช   โยธาคุณ
 
1. นางพรรณพร  พุ่มนวล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media (ศิลป์สร้างสรรค์) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายรชานนท์  สมสนิท
 
1. นายพิเชษฐ์  พุ่มนวล
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media (ศิลป์สร้างสรรค์) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงอภิญญา  คำวิจิตร
 
1. นายพิเชษฐ์  พุ่มนวล
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมองค์คด
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  งามภูเขียว
3. เด็กหญิงธารทิพย์  ประทุมวัตร์
4. เด็กหญิงนลินทิพย์  แสนบรรเทิง
5. เด็กหญิงพิมณภา  วิรานุช
6. เด็กหญิงภัทราพร  บุญผา
7. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษา
8. เด็กหญิงศิริษา  โยธาคุณ
9. เด็กหญิงอรณิชา  วิทยาสิทธิ์
10. เด็กหญิงเดือนฉาย  แสนดี
 
1. นางสาวนิภาพร  รัตน์ธรรม
2. นางสาวตฤณญา  อังกุรอัชฌา
3. นายเกรียงไกร  สร้อยกลางเมือง
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงจันทิมา  แก้วแสนเมือง
2. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ใจบุญ
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โสภากุล
4. เด็กชายณัฐกฤต  มาลายุทธศรี
5. เด็กหญิงนิตยา  สุทธิสา
6. เด็กชายพงศธร  บุญแจ้ง
7. เด็กหญิงภักดี  เหนือโพธิ์ทอง
8. เด็กหญิงรัศมี  หาสูญโม
9. เด็กหญิงอภิญญา  วรรณารัก
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
2. นางสาวกนกพร  ผลจันทร์
3. นายกฤษณะ  ทัพบำรุง
 
57 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงทานตะวัน  สมสนิท
2. เด็กหญิงนริศรา  ชายังกุล
3. เด็กหญิงอริสรา  ทุนทองดา
 
1. นายพิษณุ  กิจติกาล
2. นางสาวจิรภา  ศิริชัยเดช
 
58 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กชายรังสิมันต์  คนไว
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
59 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชนูนันท์
 
1. นางพรเพชร  เพียสุระ
 
รวม3319
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 1. เด็กหญิงกรวิกา  กองชนะ
2. เด็กหญิงฉัตรนิชา  ศรีวรรณา
3. เด็กหญิงชลิตา  สิงห์เสนา
4. เด็กหญิงพลอยปภัส  คำสีทา
5. เด็กหญิงพลอยภัทร์  สาริคาน
6. เด็กหญิงภัทรธิดาภรณ์  เดชประเสริฐ
7. เด็กหญิงศิริลักษณ์  นาคทิพย์
8. เด็กหญิงอินทิรา  ชมทอง
9. เด็กหญิงเบญญาภา  โจทย์จันทร์
10. เด็กหญิงแพรวา  สาริคาน
 
1. นายอุทัย  สิทธิจันทร์
2. นางสาวปาริชาติ  ศรีสถาน
3. นางเอมจิต  สาริคาน
 
รวม103
61 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายกิตติพัศ  ปักชัยภูมิ
 
1. นางถวิล  ชานุบาล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายกิรติ  พิชัยช่วง
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีคำทิพย์
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงเอมวดี  สิงห์สถิตย์
 
1. นายเกริกพล  รังษี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กชายเจษฎา  พรมเทวา
 
1. นายเกริกพล  รังษี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  ศิริแข็ง
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวัดหลวง 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อ่อนเทศ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  พัดไธสง
3. เด็กชายชัยเดช  ตาลยงค์
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วกำ
5. เด็กหญิงณัฐธิชา  โสดี
6. เด็กหญิงนราลักษณ์   บัวลอย
7. เด็กหญิงนรินทราณ์  เวชสิทธื์
8. เด็กหญิงประภาพร  หัสดี
9. เด็กหญิงพนิดา  พิมพ์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงมันตรินี  ศรีนาวา
11. เด็กหญิงศรัณย์พร  โนนใหม่
12. เด็กหญิงศศิปภา  แก้วเกษ
13. เด็กหญิงสุวิภาดา  ฝ่ายสงค์
14. เด็กหญิงอธิชา  นาคเสน
15. เด็กหญิงอมราพร  พลประจักษ์
16. เด็กหญิงอริสา  สุขรมย์
 
1. นางศิริพร  ศิริมงคล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เมืองไชย
3. นายเกริกพล  รังษี
4. นางนงลักษณ์  ศรีสมบูรณ์
5. นางนงเยาว์  สุนาคราช
 
รวม2211
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  ไชยพิศ
 
1. นางสาววารุณี  จงรักษ์
 
รวม11
69 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงชลลดา  วงษ์คำ
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  ราลคร
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ปวงคำ
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ปานนี้
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  อัตกุล
 
1. นางสาวนชนัญฑร  ทองแสน
2. นางสาวิตรี  ภาคี
 
รวม52
70 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหลวง 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พิมพ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงชลนพรรณษา  ยาเสร็จ
 
1. นายนุชิต  พุตเขียว
2. นางมารยาท  เทพอินแดง
 
รวม22
71 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหอย 1. เด็กชายชยพล  ยางแดง
 
1. นายเทวัน  กองกุล
 
รวม11
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กชายชิณกร  สร้อยจิต
2. เด็กชายตะวัน  บุญทน
3. เด็กชายทัพยา   หล้าโสภา
4. เด็กชายธีระวุฒิ  ภักมี
5. เด็กหญิงพรณภัส  อุประ
6. เด็กหญิงวิกานต์ดา  ปริโยทัย
7. เด็กหญิงศิยานุช  ศรีเผลา
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ประสาริกา
9. เด็กชายออย  ชาวยศ
10. เด็กหญิงอัจฉราพร  ขาวสำลี
 
1. นายมนตรี  ฮักหอม
2. นางไพบูลย์  สุวรรณเลิศ
3. นางจิรชยา  มังษา
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ขันรัฐบาล
2. เด็กชายกวินภพ  สุกรรณ
3. เด็กชายกวีวัฒน์  สุกรรณ
4. เด็กหญิงปวีณา  ปิดตาฝ้าย
5. เด็กชายภูมิเฉลิม  วงศ์ป้อม
6. เด็กชายสันติภาพ  ทองที
 
1. นายสมภาร  ศิลาคม
2. นางสาวอารีย์  เจริญชัย
3. นางปิลันธนา  กิณเรศ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 1. เด็กชายจิตรกร  สีต่างคำ
2. เด็กชายฐิติกร  เทพชมพู
3. เด็กชายธนพงษ์  ศรีจันทร์
 
1. นายสมภาร  ศิลาคม
2. นายสมบัติ  ศรีจันทร์
 
รวม198
75 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กชายนัดตพล  ไม้หอม
2. เด็กชายปัญญากร  แก้ววิเศษ
 
1. นายทรงพล  นันทพล
2. นางสาวสุนิตรา  สอนการ
 
76 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 1. เด็กหญิงกนกพิชาญ์  ประวิเศษ
2. เด็กหญิงธัญชนก  โทอาษา
3. เด็กหญิงเขมินทรา  ทราบพรมราช
4. เด็กหญิงเขมินท์  ทราบพรมราช
5. เด็กชายโชติพัฒน์  คำสุ่ย
 
1. นางสาวสุนิตรา  สอนการ
2. นางสาวอาภาพรรณ  ไทยธานี
 
รวม74
77 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแอก 1. เด็กหญิงขวัญมณี  แพงวงษ์
2. เด็กชายคฑาวุธ  ทองขยัน
3. เด็กชายคุณกร  ผึ้งสว่าง
4. เด็กชายชัยมงคล   วงค์เย็น
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วประดิษฐ์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  คำคูณ
7. เด็กชายธวัชชัย  แก้ววงษา
8. เด็กหญิงธิติมา  แนวน้อย
9. เด็กชายธีรพัฒน์  ชัยสีหา
10. เด็กชายธีระศักดิ์   ถมหนวด
11. เด็กชายนีโอ  ปักคะมา
12. เด็กหญิงฟานิดา  วงษ์ศรีจันทร์
13. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีภูมิ
14. เด็กชายภูวินทร์  สีพิมพ์สอ
15. เด็กชายศตายุ  สวนมอญ
16. เด็กหญิงสุวลักษ์  สมสนิท
17. เด็กชายอภิวัฒน์  ไชยรัมย์
18. เด็กชายอภิเดช  โมระศาก
19. เด็กชายเจษฎา  นามโฮง
20. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เป็นสุข
 
1. นางอาทิตยา  ชินนอก
2. นางสาวภาวิณี  ศรีชัยชนะ
3. นางสาวกฤตพร  ไชยวี
4. นายพนม  พนมเขต
5. นายนิยม  จำปาศรี
 
รวม205
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  จันทะสุวรรณ
2. เด็กชายปริญญา  วงษ์อุ่น
3. เด็กชายพีรเดช  ผันผ่อน
4. เด็กชายภัทรทร  มานิปาน
5. เด็กหญิงรลิตา  อินหล่ม
6. เด็กชายอินธรณ์   กายะชาติ
 
1. นายอนุวัฒน์  ชาญฉลาด
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  ปู่วัง
3. นายไกรสร  พิสัยสวัสดิ์
 
รวม63
79 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กชายกานต์กวิน  ทรงคาศรี
2. เด็กหญิงวรัชยา  หอมกัณหา
3. เด็กหญิงวิสารดี  จิตรจักร
 
1. นางรุ่งพิศ  เกตุคำ
2. นางจีราพร  ปู่หลุ่น
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเซิม 1. เด็กหญิงทิพย์ปภาดา  อ่างแก้ว
 
1. นางจีราพร  ปู่หลุ่น
 
รวม43
81 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์บาลีแปลอังกฤษ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายกวินทรา  พาพิจิตร
2. เด็กชายณัฐพัฒน์  สีลาพัฒน์
3. เด็กชายทิวากร  สาวงนาม
4. เด็กชายธนากร  ศรีเท่า
5. เด็กชายธัระวัฒน์  นามโบราณ
6. เด็กชายสัตยาวุธ  ผางน้ำคลำ
7. เด็กชายอิทธิกูล  สีลาดเลา
8. เด็กชายเกรียงไกร  ดวงเนตร
 
1. นางสาวอภิญญา  นิรานนท์
2. นายพิชิตชัย  พลทองสถิตย์
3. นายอลงกต  มาลายุทธศรี
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงภัทราวดี  พิมพ์โคตร
 
1. นางสาวภวรรณตรี  บุญเลี้ยง
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กชายคชสาร  นามตาแสง
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สีลาพัฒน์
3. เด็กชายเกียรติภูมิ  สิงหานิล
 
1. นางนิตยา  ศิลาคม
2. นางสาวภวรรณตรี  บุญเลี้ยง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงอนุตรีย์  กอแก้ว
 
1. นายธวัชชัย  ธรรมขันธ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  เกตุราช
2. เด็กหญิงกันติยา  น้อยบุตร
3. เด็กหญิงกิตติยาพร  พรมไตร
4. เด็กหญิงคภัสดี  หงษ์งาม
5. เด็กหญิงจันทิมา  อ่อนมณี
6. เด็กหญิงณัทยา  หอมรหัส
7. เด็กหญิงนราทิพย์  มากมูล
8. เด็กชายพิชิตชัย  เสน่หา
9. เด็กหญิงพิมพิลัย  บุญเชิด
10. เด็กหญิงพิรดา  สิลารัก
11. เด็กหญิงภนิดา  ธงวาท
12. เด็กชายภูมิตระการ  มากมูล
13. เด็กหญิงศรสวรรค์  บุญสินชัย
14. เด็กหญิงศิริพร  บัวทิพย์
15. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บัวใหญ่
16. เด็กหญิงโสภิดา  สุขไสย
 
1. นายพุทธพงศ์  คุ้มชูศรี
2. นายพิชิตชัย  พลทองสถิตย์
3. นายพูลทรัพย์  ศรีวิเลิศ
4. นางสาวรัชนีกร  โคตรจันทร์
5. นางสาวกัลยกร  เยี่ยมรัมย์
 
86 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแบง 1. เด็กหญิงกัลยาวดี   มาดี
 
1. นายอลงกต  มาลายุทธศรี
 
รวม3013
87 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้น 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  อ่างคำ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ผะกากอง
 
รวม11
88 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงวิชุดา  สุนทรารักษ์
 
1. นางสาวทองอยู่  ชาวสวน
 
รวม11
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 1. เด็กหญิงอภิญญา  มหาฤทธิ์
 
1. นางอรุณ  พิมพเสน
 
รวม11
90 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนฤๅษี 1. เด็กชายสุกลวัฒน์  ดงสา
2. เด็กหญิงเปรมสุดา  คมขาว
 
1. นางสุภรัตน์  จิตเจริญ
2. นางสาวอินธิรา  กิ่งก้าน
 
รวม22
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายจตุรพร  ไชยกุง
2. เด็กหญิงปริชญา  พลทรักษา
 
1. นายกีรติ  ล่ำลือ
2. นางสาววรรณิภา  จำปานิล
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัท  สาริกุล
2. เด็กหญิงกิตติญา  พลเดชา
3. เด็กหญิงดวงจันทร์  ไวยะพันธ์
4. เด็กหญิงภัชรธิดา  ปิดตานัง
5. เด็กหญิงรัชนก  อินทิกุด
6. เด็กหญิงวนิดา  ปฏิรูปัง
7. เด็กหญิงวริศศา  สุวรรณวงษ์
8. เด็กหญิงศศินัดดา  ธรรมโกลัง
9. เด็กหญิงศุณันญา  ศรีราช
10. เด็กหญิงอริศรา  กองแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พรมภักดิ์
2. นางสุดาทิพย์  สนั่นเอื้อ
3. นางสาวสุทธิดา  บุญคำภา
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกรวี  ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงจิราภัทร  คำเหลือง
3. เด็กหญิงญาณภัทร  สุวรรณวงษ์
 
1. นางจิราภรณ์  ประโพศรี
2. นางสาวสุพรรษา  แสงดวงใจ
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกร  คอยพุด
2. นางสาวสุภานันท์  จันสุรีย์
3. เด็กหญิงเสาวณีย์   ถานบำรุง
 
1. นางสาวทรรศนีย์  ภูเงิน
2. นายเอกวัฒน์  มะตาด
 
95 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายจิรายุ  แขวงนคร
2. เด็กชายศิวกร  จุดโต
3. เด็กหญิงอรดี  ภูแข่งหมอก
 
1. นายปรีชา  ไชยดี
2. นางสาวปรารียา  พิมพิสัย
 
96 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กชายนนทกานต์  นาคเสน
 
1. นายโยทินย์  สีหาราช
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอัญชิสา  เวียงคำ
 
1. นายโยทินย์  ศรีหาราช
 
รวม2313
98 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงภัณฑิลา   สักขวา
 
1. นางสาวสงวน  เรียงพรม
 
99 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ไชยธงรัตน์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สีโคตร
 
100 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสงเพชร
2. เด็กหญิงแสงรวีย์  แก้วม่วง
 
1. นางสาวสงวน  เรียงพรม
2. นางสาวสุดารัตน์  สีโคตร
 
101 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สายสิงห์
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  เนืองอุดม
3. เด็กหญิงสุภิตรา  ประทุมทอง
 
1. นางสาวพรวิไล  บัวผัน
2. นางสาวสุวรรณา  เวียงอินทร์
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงณัชชา  ศิริชัย
 
1. นางสาวพรวิไล  บัวผัน
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายทวีศิลป์  ลือโสภา
2. เด็กหญิงวณัชพร  ผันผ่อน
3. เด็กหญิงสุพัตรา  สมัครเขตการณ์
 
1. นางสาวลำดวน  สุทธิประภา
2. นางสาวจารุวรรณ  พวงทวี
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงปริญาพร  ฉายจรุง
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ศิริมาตย์
 
1. นายธนัชชัย  คงดีสกุล
2. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงวรรณิษา  พิศเพ็ง
2. เด็กหญิงวัณดี  สีหะวงษ์
3. เด็กหญิงศิริภรณ์  ฤทธิขันธ์
4. เด็กหญิงอภิญญารัตน์  หงษ์ลีลา
5. เด็กหญิงเย็นฤดี  ชัยหาญ
 
1. นายสมาน  ว่องไว
2. นางสาวสุดามาส  ศรีนอก
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พลเขต
2. เด็กหญิงธัญญามาศ  บุญผุย
3. เด็กหญิงนริศรา  วรชินา
4. เด็กหญิงพรพิมล  วงษ์ชัยนัน
5. เด็กหญิงอภัชญา  คำนวน
 
1. นายสมาน  ว่องไว
2. นางสาวสุดามาส  ศรีนอก
 
107 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงจิรญาภา  อัมรา
2. เด็กหญิงมัณฑิตา  สำโรงแรง
 
1. นางนุศรา  ธานัง
2. นางนิชาภัทร  ประทุมมาตย์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายธนัช  พาสีราช
2. เด็กชายพรรณกร  สมบูรณ์
 
1. นายธนัชชัย  คงดีสกุล
2. นายภูดิท  สุ่มประดิษฐ
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงรัตนา  ทุมชาลี
2. เด็กหญิงวลัยพร  สวัสดิ์ทรัพย์
3. เด็กหญิงศศิรินญา  บุญกว้าง
 
1. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
2. นางสาวสงวน  เรียงพรม
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายวีรภัทร  พุทธลา
2. เด็กหญิงอนงค์พร  กัณหา
 
1. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
2. นางนุศรา  ธานัง
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กหญิงลักษมีกานต์  เรียงพรม
2. เด็กหญิงอุรัสยา  มาลาวาด
 
1. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
2. นางสาวสงวน  เรียงพรม
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายพีระกิจ  บุญกว้าง
2. เด็กหญิงวรนุช  เพียรตรง
 
1. นางนิชาภัทร  ประทุมมาตย์
2. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายกฤติพงษ์  บัวใหญ่รักษา
2. เด็กชายอรรณพ  ดวงมณี
 
1. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
2. นางสาวสุวรรณา  เวียงอินทร์
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  บุญกว้าง
2. เด็กหญิงสาวิกา  เสาร์แก้ว
 
1. นางสาวลำดวน  เหล่าโก่ง
2. นางนุศรา  ธานัง
 
รวม4031
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 1. เด็กชายอาทิตย์  ลิ้มสุวรรณ
 
1. นายวรายุทธ์  บัวคำโคตร
 
รวม11
116 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงปิยาภา  เสนาภักดี
 
1. นางสาวศิริพิมล   อุปทุม
 
117 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  พรมริมโขง
 
1. นางนัฐวรรณ  ชนูนันท์
 
118 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงไอริณ  กล้าเดช
 
1. นางสาวสาวิตรี  อเวรา
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีวงษา
 
1. นายพงษ์พิทักษ์  เชื่องดี
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลทิชา  โต๊ะขุขันธ์
2. เด็กหญิงชลิดา  โต๊ะขุขันธ์
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อะมะแม
 
1. นายอธิวัฒน์  ใขไพวัน
2. นายอดิศร  สุมังคะ
 
121 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพธิ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  สืบเสือ
 
1. นายอดิศร  สุมังคะ
 
รวม87
122 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนแพง 1. เด็กหญิงพัชราภา  สิงห์โต
2. เด็กชายพิพัฒน์พล  ยกเทพ
3. เด็กหญิงออรกานต์  สุขเกษม
 
1. นางณัฏฐิกุล  พิมพ์นนท์
2. นางสาวอมรรัตน์  โคตะมะ
 
รวม32
123 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กชายอินทัช  สมแสวง
 
1. นางสาววิจิตรา  บุบผา
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  โยธี
 
1. นางสาวบุตชรัตน์  ฝ้ายขาว
 
รวม22
125 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8 1. เด็กหญิงปิยนันท์  นิติธรรม
 
1. นางสุรีพรรณ  ผาบสิมมา
 
รวม11
126 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญอำนวย
 
1. นางสาวชมภูนุช  ปัดไชยโย
 
รวม11
127 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายกันต์กวี  คำแก้ว
2. เด็กชายจักรภัทร  พิมพันธ์
3. เด็กชายญาณพัฒน์  สร้อยพรม
4. เด็กชายปภาวิชญ์  สัญจร
5. เด็กชายปาย  หลาบนอก
6. เด็กชายภคณัท  ศิลาโพธิ์
7. เด็กชายวรเศษฐ์  ตรีสวัสดิ์
8. เด็กชายสิทธิพงศ์  เยี่ยงไธสง
9. เด็กชายสิปปภาส  สัญจร
 
1. นายศรายุทธ  วินทวุฒิ
2. นายเทพพร  สรรพทรัพย์
3. นายวินัย  อุดรเขตร์
 
128 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ทองสา
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยุทธอาจ
 
1. นางสาวปริชญา  ชัยนาม
2. นายศรายุทธ  วินทวุฒิ
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายธนโชติ  ลุละสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์  ชิณศรี
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ทารด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์  ชิณศรี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กชายภูริณัฐ  กลางวิชัย
 
1. นางสาวณัฐนิชา  ศรีจันทร์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 1. เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีชา
2. เด็กหญิงจินตนาภัส   โทบูตร
3. เด็กหญิงธีนิดา  วรรณสุข
4. เด็กหญิงบุญยานุช  เหล่าทอง
5. เด็กหญิงวรรณิษา  อินนอก
6. เด็กหญิงสุทธิมนต์  มุ่งงาม
 
1. นางรสริน  ปัดถาทุม
2. นางสาวณัฐกานต์  คาดพันโน
3. ว่าที่ร้อยตรีนภัสกรณ์  ชิณศรี
 
รวม2011
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงทิพย์ธารา  พลางวัน
2. เด็กชายนันทกร  วิชัย
 
1. นายอนันตพร  เอี่ยมชะโอด
2. นายเดชา  ภูหลักด่าน
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงชลธิชา  มุตพัก
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  จันทร์สว่าง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงพัชริตา  แบบเหมาะ
2. เด็กชายมงคลชัย  ทั้งนั้นละ
3. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรโส
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  โฆษิต
2. นางสาวภัทรสุดา  ชาเรืองเดช
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กหญิงปราณี  ปัททุม
2. เด็กหญิงปะริยารี  ผลประสาท
3. เด็กหญิงศรินา  ปู่วัง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ไชยเมืองชื่น
2. นางพวงชมภู  สิงหศิริ
 
137 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายพัชรดนัย  หินชัยภูมิ
 
1. นางสาวนาศิริ  นาดอน
 
138 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 1. เด็กชายสุหฤทธิ์   วงษ์มั่น
2. เด็กชายเจนจบ  ประทุมเจียม
3. เด็กหญิงโญติกา  ธรรมรงค์
 
1. นางสาวประภาพร  ผ่านชมภู
2. นางสาวนาศิริ  นาดอน
 
รวม1310
139 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กหญิงณิชาภา  ทิศลักษณ์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ศรีรัตดา
3. เด็กหญิงอาทิตติญา  แสงสุวรรณ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุนทองห้าว
2. นายอำพร  วงค์สว่าง
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ป้องเรือ
2. เด็กชายชนะชล  กัลยากา
3. เด็กชายณัฐธพล  คำศรีระภาพ
4. เด็กชายธีรภาพ  บุญมาก
5. เด็กชายวิรัตน์  ค่อมพันธ์
 
1. นางสาววิภาพรรณ  บุญเกศ
2. นายวิศวะ  ศรีสะอาด
 
รวม84
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงจรัสพร  สุวรรณศร
2. เด็กหญิงปภาอร  แสนพรม
 
1. นางสาวภัทราวดี  ชรินทร์
2. นางสาวมุทิตา  สีวันนู
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กหญิงกรกนก  พันธ์สุข
2. เด็กหญิงพรทิตา  พาหา
 
1. นางสาวภัทราวดี  ชรินทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริวัฒน์  วงค์แสนไชย
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายวรากร  พฤกษชาติ
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายจิรายุ  สอระเสศ
2. เด็กหญิงพิชญพร  โพธิจันทร์
 
1. นายวัสพล  พัดเปี้ยมา
2. นางสุดาวดี  พัดเปี้ยมา
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายพงศกร  สุนาอาด
2. เด็กชายภานุวัฒน์  เชียงแปง
3. เด็กหญิงสุภาสินี  บุญเวิน
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
2. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุทธสิริโสภา 1. เด็กชายธีรศักดิ์  เวียงศิริ
2. เด็กชายวรัญญา  ต่อประโยชน์
3. เด็กชายวรากร  พฤกษชาติ
 
1. นางเพ็ญภักดิ์  นิยมญาติ
2. นางนีรนาท  บุญญาพิทักษ์
 
รวม1311
147 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายเมธิชัย  บุญสาลี
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  พูดเพราะ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 1. เด็กชายธนธร  บุญยา
2. เด็กชายพงศ์เพชร  พูดเพราะ
3. เด็กชายอนาวิน  สงฆัง
 
1. นางสาวอวัสดา  ทนงยิ่ง
2. นายวรรธภณ   ประทุมธีป
 
รวม43
149 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงฐิตาภา  ศรีหาตา
 
1. นางสาวมินตรา  จันทะไทย์
 
150 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายนิติธร  ราชไมตรี
 
1. นางอภิญญา  ด่านขุนทด
 
151 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงทีมรพัฒ  กิตนาม
2. เด็กหญิงธีรตา  น้อยสมศรี
3. เด็กหญิงปรียากร  กองแก้ว
 
1. นายอนุชิต  รางศรี
2. นางเสาวนีย์  มหาเมธากูล
 
152 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนพล  ลาภอุดมศักดา
2. เด็กหญิงพิชญา  โนรินทอง
3. เด็กหญิงอุไรวรรณ  วงษา
 
1. นางสาวอินทนิล  โคตะพันธ์
2. นางสาวณัฐชยา  จันทรพินิจ
 
153 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  ตระกูลหลวง
2. เด็กชายพลอธิป  วิเศษวงษา
3. เด็กหญิงศศิธร  บุญราศรี
 
1. นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ
2. นางสาวนิภาภรณ์   พูลเพิ่ม
 
154 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เพียเอีย
2. เด็กหญิงปริยฉัตร  ทับทิมหิน
3. เด็กชายเพชรชรัตน์  บูชากุล
 
1. นายพุทธชัย  พูนเจริญผล
2. นางสาวประภาพร  จันทร์หล่น
 
155 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายปฏิมาพนธิ์  น้ำพาย
2. เด็กชายศดานันท์  โคนุตะ
 
1. นายสถิต  ชินวงษ์
2. นางปริญฎา  อุ่นวิเศษ
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายทินภัทร  อินธิราช
2. เด็กหญิงปนิดา  น้อยแก้ว
3. เด็กหญิงปาลิดา  พิสัยพันธ์
4. เด็กหญิงพิกุลแก้ว  โคตรชมภู
5. เด็กชายเจริญสุข  สิงห์ดี
 
1. นายธนากร  นาคโคตร
2. นายภัทร  พุทธิวงศ์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายรัฐสิทธิ์  ราชวงค์
 
1. Mr.Ariel  Tordillo Becera
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงตรีทิพย์  ขันตรี
 
1. MissJovel  Ungab Dialogo
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงทิดาพอน  สีสมบัด
 
1. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
 
160 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกนกธร  เพียวิเศษ
2. เด็กหญิงทิดาพอน  สีสมบัด
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  โยธานันท์
4. เด็กหญิงธีรดา  เที่ยงจิต
5. เด็กหญิงนีรชา  สุวรรณรอด
6. เด็กหญิงมัชฌิมา  ดาหา
7. เด็กหญิงสุทธิตา  พลพันธ์
8. เด็กชายหัฏฐกร  แสนไชยา
 
1. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
2. นางเสาวนีย์  มหาเมธากูล
3. นางมาฆวรรณ  คำพูล
4. นางสาวนุชปรีญา  สุเสนา
 
161 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ชัยสนาม
2. เด็กหญิงจิระภา  ชาวเกวียน
3. เด็กหญิงปณิศา  ยมจันทร์
4. เด็กหญิงภัคคนันท์  อวนสิน
5. เด็กหญิงภัทร์นรินท์  ทิพย์อาสน์
6. เด็กหญิงสุภัสสร  บุญมาพิลา
7. เด็กหญิงอาทิตทญา  ไวยะพันธ์
8. เด็กหญิงอิศราภรณ์  พิสัยพันธ์
 
1. นางสุดารัตน์  วัฒนพฤติไพศาล
2. นางเสาวนีย์  มหาเมธากูล
3. นางมาฆวรรณ   คำพูล
4. นางสาวสมนภา  เหล่าเจริญ
 
162 ภาษาต่างประเทศ การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงสิริญาภรณ์  โคตรพันธ์
 
1. นางประพิน  บริจาค
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  จินจันดา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   เวียงคำ
 
1. นายพิทยา  นามอั้ง
2. นายสถิต  ชินวงษ์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนทรัพย์  วงค์มีฤทธิ
2. เด็กชายพัชฎะ  กมลเปรมปรีดิ์
3. เด็กชายวชิรวัชร์  ดอนสี
 
1. นายพุทธชัย  พูนเจริญผล
2. นายประหยัด  กมลเปรมปรีดิ์
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายอัมรินทร์  ศิลาคม
2. เด็กชายเอกรัฒน์  สิงห์เกิด
3. เด็กชายแสนเหนือ  ท่วมไธสง
 
1. นายพุทธชัย  พูนเจริญผล
2. นายปวริศ  กุลอ่อน
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายธนพล  ลาภอุดมศักดา
2. เด็กหญิงพิชญา  โนรินทอง
3. เด็กชายภูมิภัทร  ชนะสิงห
4. เด็กชายโอลิเวอร์  ดรุซ
 
1. นายพุทธชัย  พูนเจริญผล
2. นายปวริศ  กุลอ่อน
 
167 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายโพธิรัตน์  พรสุวรรณ์
 
1. นายอดิศักดิ์  นาเคน
 
168 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายณภัทร  โกศลสุรเสนีย์
 
1. นายณัฐพล  ดังวันเลิศมงคล
 
169 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1. เด็กชายปรีดา  บุตรกันยา
 
1. นายเอกพงษ์  ดวงมาลา
 
รวม5637
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายกฤษกร  ศรีชาทุม
2. เด็กหญิงจารุภัทร  ใจคงดี
3. เด็กหญิงจิญาพร  เมืองแสน
4. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงชนัญธิดา  ศรีประสงค์
6. เด็กหญิงญาดา  ฉลาดลบ
7. เด็กหญิงฐิตาพร  คำสิทธิ์
8. เด็กชายณัฐพล  สุทธะสิงห์
9. เด็กหญิงณิชชยา  ศรีจางวาง
10. เด็กหญิงทิพย์ธารา  มุงคุณ
11. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สุขรมย์
12. เด็กชายธราธิป  เบียนชัย
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิราช
14. เด็กชายนวคุณ  ศรีประสงค์
15. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีสมาน
16. เด็กหญิงนิติญา  ไชยคำภา
17. เด็กหญิงปวีย์การณ์  เชื้อคุณมั่น
18. เด็กชายปัญญา  ศิลา
19. เด็กหญิงพลอยเพทาย  บุญธรรม
20. เด็กหญิงพัทธนันท์  ประเสริฐสังข์
21. เด็กหญิงพาณิภัค  สอระเลิศ
22. เด็กชายพิชากรณ์  วิไลรัตน์
23. เด็กหญิงภรณ์ชนก  ภูลายสี
24. เด็กชายภาคิน  บุพผามาโล
25. เด็กชายภาสกร  สุขเจริญ
26. เด็กหญิงมณีกานต์   ทุมสิงห์
27. เด็กหญิงรุ่งนภา  ศรีภู
28. เด็กชายวชิรธนกฤต  คล่องดี
29. เด็กหญิงวรินรำไพ  สีดาอ่อน
30. เด็กชายศิวดล  ศรีประสงค์
31. เด็กหญิงสุณัฐฐา  แก้วโคตร
32. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  สวนลา
33. เด็กชายอธิปไตย  สุขทวี
34. เด็กชายอธิวัฒน์  มีดา
35. เด็กชายอริยพล  ช่างเก็บ
36. เด็กชายอานัสพล  ลาดพันนา
37. เด็กชายเพชรพิศุทธิ์  ศิริเลี้ยง
38. เด็กหญิงแจ่มใส  คนขยัน
39. เด็กชายไชยวุธ  สุขก้อน
40. เด็กหญิงไอษญา  กันธนารักษ์
 
1. นายพุฒ  เคหฐาน
2. นางบุศราคำ  เคหฐาน
3. นางสาวนริศรา   โทสาลี
4. นางสาวนิยากร  จันทาฟ้าเลี่ยม
5. นายวรรธนะ  หิงประโคน
6. นายนันทวัฒน์  ดีเสมอ
7. นางสาวพรภักดิ์  บุญชิต
8. นายอธิวัฒน์  วงศ์คำซาว
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายอธิวัฒน์  มีดา
 
1. นางสาวพรภักดิ  บุญชิต
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สุระวงษ์
 
1. นางสาวพรภักดิ์  บุญชิต
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายสิรวิชญ์  เมืองหลวง
 
1. นางสาวพรภักดิ์  บุญชิต
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายนวคุณ  ศรีประสงค์
 
1. นางสาวพรภักดิ์  บุญชิต
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายปัญญา  ศิลา
 
1. นางสาวพรภักดิ์  บุญชิต
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กหญิงรชารันดร์  ธิราชรักษ์
 
1. นางสาวพรภักดิ์  บุญชิต
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัตนบัณฑิต 1. เด็กชายกฤษกร  ศรีชาทุม
2. เด็กหญิงญานิศา  เคหฐาน
3. นายณัฐวัตร  แจ่มดาว
4. เด็กหญิงนฤทธิ์ศรา  นัติพันธ์
5. เด็กชายนวคุณ  ศรีประสงค์
6. เด็กชายปัญญา  ศิลา
7. เด็กหญิงพัณณิตา  สุระวงษ์
8. เด็กชายพีรพัฒน์  พินทา
9. เด็กหญิงภูริชญา  สุกใส
10. เด็กชายสิรวิชญ์  เมืองหลวง
11. เด็กชายอธิวัฒน์  มีดา
12. เด็กชายแจ๊ควิลเลี่ยม  นิคแฮม
 
1. นางสาวพรพักดิ์  บุญชิต
2. นางสาววิมลรัตน์  พูลเพิ่มสิน
3. นายนันทวัฒน์  ดีเสมอ
4. นายวรรธนะ  หิงประโคน
 
รวม5818
178 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายปรีดา  สิงห์โค
2. เด็กชายพาโชค  โสประดับ
 
1. นายนัตพงษ์  ช่ออังชัน
2. นายสิทธิดล  ศรีลานนท์
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายนัฐพงศ์  ศรีสร้อย
 
1. นายนรินทร์  วงษ์สา
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญาภัทร  โพธิสม
3. เด็กหญิงธนาภา  วิสัยหมู
4. เด็กหญิงปคุณา  กันยานุช
5. เด็กหญิงปาริชาติ  คำสียา
6. เด็กหญิงภรณ์ชนก  บริบูรณ์เสื้อ
7. เด็กหญิงวาสนา  จันดา
8. เด็กหญิงสุภัสสร  ธรรมสียา
9. เด็กหญิงอภิชญา  สิมมาโคตร
10. เด็กหญิงอันริสา  ดีพลโต
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อุราชา
2. นางอรวรรณ  แสงอ่อน
3. นางรัชฎาภรณ์  สีหาภูธร
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายพชรมงคล  แก้วภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  โพธิ์ทา
 
182 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กชายทัศวรรษ  วงษ์นู
2. เด็กชายธีรพัฒน์  ชาฎา
3. เด็กชายภัทรพล  นนมนตรี
4. เด็กชายสิทธิเดช  สีวันโน
5. เด็กชายอรรณพ  จันทะวัน
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อุราชา
2. ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย  โพธิ์ทา
 
183 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดกิจกรรมยุวกาชาด คหกรรม ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุบผา
2. เด็กหญิงจิรัชญา  คมขำ
3. เด็กหญิงภัทราวดี  คันตะลี
 
1. นางสาวนัฏฐนิชชา   กาลจักร
2. นายพนมรุ้ง  วงคำหาญ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงกรรณิกา  นาไชย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เส้นเศษ
3. เด็กหญิงมนทกานต์  ฝายชำนาญ
 
1. นางสาววิภารัตร  ตางจงราช
2. นางอุมารัก  รางศรี
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 1. เด็กหญิงกัลญาวีร์  จวงโส
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  แก้วประทุม
3. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  ทองคำกรม
4. เด็กหญิงวิรินดา  พิมพะนิตย์
5. เด็กหญิงอภิญญา  ทองคำปลิว
6. เด็กหญิงอารยา  ธรรมดารพ
 
1. นายทรงชัย  เที่ยงธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์  วรรณกุล
3. นางสาวกนกกานต์  แสงมณี
 
รวม3116
186 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1. เด็กหญิงจิราภา  ศรีบุญเรือง
 
1. นายวิสาร  ประนมศรี
 
187 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หมอกชัย
2. เด็กหญิงจันทร์ศิริ  นัติพันธ์
3. เด็กหญิงอารดา  ภูวนา
 
1. นางสินใจ  แก้ววิเชียร
2. นายวิสาร  ประนมศรี
 
188 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แสงดี
2. เด็กชายสุทธิรักษ์  ดีประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอลิสา  ชัยชาติ
 
1. นายวิสาร  ประนมศรี
2. นางสินใจ  แก้ววิเชียร
 
รวม75
189 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกวินธิดา  บุญแสน
 
1. นางปราณี  พาโส
 
190 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงฟาติมา  สุทธิกรวด
 
1. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
191 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงญาริกา  แสนเสนยา
2. เด็กหญิงอนุธิดา  ทีนารัตน์
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
2. นางสุดถวิล  ปัดถาทุม
 
192 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองห่อ
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  มาดา
 
1. นางสาวมลฤดี  วันศิริ
2. นางสาวสิริลักษณ์  ทรงเย็น
 
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงวิกานดา  มิ้มกระโทก
2. เด็กชายอชิวัฒน์  คำสุข
3. เด็กชายอัษฎายุทธ  อ้มชัย
 
1. นายจุรินทร์  จุดโต
2. นางสาวประภาพรรณ  ชนะสาร
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  บุญพา
 
1. นางสาวสาวิตรี  เหล่าฆ้อง
 
195 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงพรรณธิภา  ศรีชาลี
 
1. นายอภิสิทธิ์  จันทะโม
 
196 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 1. เด็กหญิงธัญสุดา  เสนาวงษ์
2. เด็กหญิงพรทิพา  อามาตมนตรี
3. เด็กหญิงพรไพลิน  วังนิเทศ
 
1. นางสาวเจนจิรา  วงศ์ทองคำ
2. นางสาวเนตรทิพย์  แสงหาชัย
 
รวม1412
197 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงไอรดา  ผดุงเวียง
 
1. นางสาวพิชฬฎาภักดิ์  ปัตทะนนท์
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ผาสีดา
2. เด็กหญิงปัญญาพร  ขันธบุตร
3. เด็กหญิงอนุศรา  คำผาสุก
 
1. นางสุจิรา  นาใจคง
2. นางสาวสุบรรณ  โทดำมา
 
รวม43
199 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  แสงจันทร์
2. เด็กชายพงศกร   ดวงพร
3. เด็กชายอิศวะ  ทองสวรรค์
 
1. นายปรเมษฐ์  กุพันลำ
2. นายวชิระ  ยืนยง
 
200 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนพรรณ  สามัญตา
2. เด็กหญิงบัวชมพู  ตะโหนด
3. เด็กชายเศรษฐวุฒิ  ชนะพันธ์
 
1. นายวิทยา  นาศฤงคาร
2. นางสาวศิริพิบูลย์  จือพิมาย
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมวิเศษ
 
1. นางสาวศิริประภา  พิมพ์พันธ์
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีม้วน
2. เด็กหญิงธนัญชนก  ทองโคตร
3. เด็กชายพรเทพ  เสวะโก
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุนทอง
5. เด็กชายรัฐศาสตร์  ไหมโบราณ
6. เด็กหญิงวนิดา  กิตนาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  ป้องคำสิงห์
2. นายวิทยา  นาศฤงคาร
3. นายเทพฤทธิ์  แก้วถาวร
 
203 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชนะจิต  จิตพิไล
 
1. นางสาวปนัดดา  ศรีรังษ์
 
204 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐภาส  เรือนสูงเนิน
2. เด็กชายศาสตร์ศรุต  สายืน
 
1. นายวชิระ  ฐาตุจิรางค์กุล
2. นายวิทยา  นาศฤงคาร
 
205 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงนัชชา  สุขชัย
2. เด็กหญิงประภัสรา  ชายสา
 
1. นายวชิระ  ฐาตุจิรางค์กุล
2. นายวิทยา  นาศฤงคาร
 
รวม1813
206 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนยางดอนเม็ก 1. เด็กหญิงกัลยกร  มาตรสร้อย
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พึ่งกิจ
3. เด็กหญิงปิยะดา  แก้วพวง
4. เด็กหญิงพนิดา  ผลานิสงส์
5. เด็กหญิงสุรัติกานต์  เมฆวัน
 
1. นางอัฌฌาวดี  คำโคตรสูรย์
2. นางวิจิตรา  มหาอุป
 
รวม52
รวมทั้งหมด668374