งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งดาวน์โหลดวุฒิบัตร
กิจกรรมการแข่งขันการเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest
(ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)

 ประกาศผลการแข่งขัน การเต้นประกอบเพลง Cover Dance ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

 
 ประกาศ กิจกรรมรายการนักบินน้อย สพฐ. ทุกรายการแข่งขันวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
แจ้งเพื่อทราบกลุ่มสาระการงานอาชีพผู้เข้าแข่งขันทุกกิจกรรมที่ต้องใช้ปลั๊กไฟต่อพ่วงขอให้นำมาในวันแข่งขันด้วย

 
ขอแจ้งเพิ่มเติม
กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

1. การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
    ระดับ ป.1-3 และ ป.4-6
ให้ผู้เข้าแข่งขันเก็บตัวที่ห้องคอมพิวเตอร์ของปฐมวัย
(อยู่ถัดจากห้อง 531)
2. การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ให้ผู้เข้าแข่งขันเก็บตัวที่ห้อง 833
3. การแข่งขันพูดภาษาจีน ให้ผู้เข้าแข่งขันเก็บตัวที่ห้อง 52


 
ทางคณะกรรมการ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-ป.6 ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียน
ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ฯ โดยให้แต่ละโรงเรียน
จัดเตรียม (ไมโครโฟน หูฟัง)ในวันแข่งขันด้วย
เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ขอบคุณครับ)
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ใช้เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นะคะ
 
ที่ กลุ่มสาระ
๑. ปฐมวัย
๒. ภาษาไทย
๓. คณิตศาสตร์
. วิทยาศาสตร์
. ภาษาต่างประเทศ
๖. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๗. สุขศึกษาและพลศึกษา
๘. ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ทัศนศิลป์
๙. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑๐. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
๑๐.
รียนรวม
- ศิลปะ
- ภาษาไทย
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี
- สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 


 

 
 
ขอเชิญประธานกรรมการทุกกลุ่มสาระและประธานกรรมการตัดสิน
ทุกกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม  
ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมบัวหลวงโรงเรียนอนุบาลราชบุรี
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หมายเหตุ : คณะกรรมการตัดสินของแต่ละกิจกรรม และกรรมการอื่น ๆ
ให้เข้าร่วมประชุมผ่านช่องทาง Zoom Meeting

ในการแข่งขัน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศที่ 2ให้เตรียมเอกสาร หลักฐานของผู้ที่แข่งขัน ตามเกณฑ์ แนบท้าย ด้วยนะคะ

คณิตศาสตร์ 
กิจกรรม : การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์
ให้ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน  จำนวน 3 ชุด
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรม : การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ที่บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้
ให้ส่งรายงานโครงงานคณิตศาสตร์เป็นรูปเล่มล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน  จำนวน 3 ชุด
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 
การงานอาชีพ
กิจกรรม : การประกวดโครงงานอาชีพ
ให้ส่งรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 3 ชุด
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรม : การประกวดแปรรูปอาหาร
ให้โรงเรียนจัดทำเอกสาร จำนวน 3 ชุด พร้อมบันทึกลง CD จำนวน 1 ชุด
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 
คอมพิวเตอร์
กิจกรรม : การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
ให้ส่งรายงานโครงงาน จำนวน 3 ชุด และส่ง CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์
ของโครงงานความยาวไม่เกิน 5 นาที จำนวน 1 แผ่น
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 
 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม : การประกวดโครงงานคุณธรรม
ให้ส่งเอกสารรูปเล่มและสรุปย่อรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ จำนวน 3 ชุด
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 
กิจกรรม : การประกวดภาพยนตร์สั้น
ให้ส่งผลงานก่อนการประกวด จำนวน 3 ชุด รายละเอียดตามเกณฑ์การประกวดภาพยนตร์สั้น
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
  
วิทยาศาสตร์
กิจกรรม : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ และโครงงานอื่น ๆ
ให้ส่งเอกสารรูปเล่มรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
 
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม : สภานักเรียน
ให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวน ไม่เกิน 120 หน้า จัดทำเป็นรูปเล่ม จำนวน 1 เล่ม พร้อมสำเนา จำนวน 4 เล่ม (รวมทั้งหมด 5 เล่ม)
สพป.รบ.1 ขอสรุปยอดจำนวนเสื้อ และค่าใช้จ่าย ที่ต้องชำระ ตามรายละเอียดดังแนบ   
โดยให้โรงเรียนจัดส่งค่าเสื้อโดยโอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาราชบุรี 
ชื่อบัญชี  “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70” เลขบัญชี 705-0-36355-3 
ภายในวันที่  21 พ.ย. 65   
และให้แจ้งสลิปการโอนเงินทางลิงค์ด้านล่าง   
https://forms.gle/NWgyEwxntorDyoCH8
ทั้งนี้ หากไม่สะดวกในการโอนเงิน สามารถชำระเป็นเงินสดได้ที่ คุณวิรินรัตน์ ตรีอินทอง (ดาว)  กลุ่มอำนวยการ (ชั้น2)
  • คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ รายละเอียด ]
กลุ่มสาระศิลปะ (นาฎศิลป์)  กิจกรรมนาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ให้จัดทำข้อมูลรายละเอียดของการแสดงในรูปแบบของโครงงานที่เน้นทักษะกระบวนการกลุ่ม ส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่ม และ CD-ROM การดำเนินงาน จำนวน 3 ชุด ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 194
จำนวนทีม 1,756
จำนวนนักเรียน 4,267
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,793
จำนวนกรรมการ 758
ครู+นักเรียน 7,060
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,818
ประกาศผลแล้ว 241/271 (88.93%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10
เมื่อวาน 30
สัปดาห์นี้ 499
สัปดาห์ที่แล้ว 1,075
เดือนนี้ 10
เดือนที่แล้ว 2,768
ปีนี้ 30,998
ทั้งหมด 214,347