งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์


คลิกลิงค์นี้เพื่อทำแบบประเมินความพึงพอใจ

 
รายชื่อผู้ประสานงานแต่ละกิจกรรมการแข่งขัน
 
ที่ ชื่อ สกุล ประสานงานกิจกรรม เบอร์โทร
1 นางสาวศิริพร ใจทิม คณิตศาสตร์ 0869387992
2 นางปรียา  เตี้ยมชุมพล คณิตศาสตร์ 0839528662
3 นายปุณยวัจน์  ขอบทอง วิทยาศาสตร์ 0939393889
4 นางสาวพเยาว์ อ่วมภักดี การงานอาชีพ 0827713348
5 นายสุนทร  ชมชิต การงานอาชีพ 0979329752
6 นางอัมพวัน  จันทรี ปฐมวัย 0850408917
7 นางสาวปฏิญญา  อิ่มเทศ พิเศษเรียนรวม 0882938669
8 นางศศิธร  ทองอ่อน ภาษาไทย 0979927739
9 นายฐิติวัฒน์  จัดดี คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์          นักบินน้อย สพฐ. 0882884309
10 นายชัยวัฒน์  วิริยะบัณฑิต สังคมศึกษา  สุขศึกษา    พลศึกษา 0615944554
11 นางสาวพิมลภัทร  เกตุแก้ว ดนตรี 0966690888
12 นางสาวอาทิตยา  คณะใน ทัศนศิลป์ 0855391528
13 นางปาริชาติ  อินต๊ะกัน นาฏศิลป์ 0624963223
14 นายณัฐวัฒน์  วรรณชัย พัฒนาผู้เรียน 0987491344
15 นางศุภจิต  มาตมุงคุณ ภาษาต่างประเทศ 0991398282
16 นายมุนินทร มาตมุงคุณ ดูแลเว็บไซต์จัดการแข่งขัน 0991402228
ประกาศข่าว....
1. กรณีโรงเรียนจัดการเรียนรวมที่จะส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ให้ครูที่นำนักเรียนมาแข่งขันนำเอกสารฉบับจริง พร้อมสำเนำเอกสารที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้รับรองความถูกต้องมาแสดงต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ในทุกประเภทและทุกระดับโดยศึกษาจากเกณฑ์การแข่งขันให้ละเอียด
2. กรณีเปลี่ยนตัวนักเรียนในวันแข่งขันให้ผู้บริหารทำหนังสือรับรอง ดังนี้
    2.1 ประเภทแข่งเดี่ยว --ให้ประธานเครือข่ายลงลายมือชื่อในหนังสือรับรองการเปลี่ยนตัว
    2.2 ประเภททีม -- ทีม 2 คน เปลี่ยนตัว 1 คน ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนรับรองหนังสือเปลี่ยนตัว
                             ทีม 3 คน เปลี่ยนตัว 2 คน ให้ประธานเครือข่ายโรงเรียนรับรองหนังสือเปลี่ยนตัว
3. การแข่งขันคอมพิวเตอร์ รายการที่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น หูฟัง ไมโครโฟน เมาส์ปากกา หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนบเข้าแข่งขันเตรียมมาเอง
4.รายการแข่งขัน CrossWord ภาษาต่างประเทศ และคำคมภาษาไทย ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันมาด้วย 
เกณฑ์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่่จะยึดเกณฑ์ใหม่ที่มีการอับเดตภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น ถ้ามีรายการใดอับเดตหลังจากนี้ สพป.สุโขทัย เขต 2 จะยึดเกณฑ์เดิม สามารถดูเกณฑ์ใหม่ได้จาก 
https://sillapa.net/home/sillapa70-rule/ 
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:51 น.
ที่ ระยะเวลา กิจกรรม
1. ต.ค -6 พ.ย. 2565 ประกวด /และแข่งขัน  ระดับเครือข่าย
2. ต.ค -6 พ.ย. 2565 รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ 
3. 7 พ.ย. 2565 ปิดระบบการลงทะเบียน ระดับเขตพื้นที่  
4 7 พ.ย. 2565
 เครือข่ายโรงเรียน  ส่งรายชื่อครูผู้สอนให้ สพป.สท.2
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5. 9-10 พ.ย. 2565
โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข  
โรงเรียนพิมพ์บัตรประจำตัว ครู นักเรียน  
6. 15-17 พ.ย. 2565
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ  และคณะกรรมการตัดสิน
7. 19-21 พ.ย. 2565
ประกวดและแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่  หลังจบการแข่งขัน
8.  1 - 15  ธ.ค. 2565 กรรมการตัดสิน  เจ้าหน้าที่ ครูผู้ควบคุม  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน พิมพ์เกียรติบัตร  
9.  
สพป.สุโขทัย เขต 2 โอนรายชื่อครู นักเรียน ทึมที่ชนะเลิศ
เข้าแข่งขันในระดับภาค  
10.   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค   
11.   แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค   
12.   ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค   
13.   พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 
14. 3-5 ก.พ. 2566
ประกวดและแข่งขัน ระดับภาคเหนือ
ณ  จังหวัดน่าน
วันศุกร์ ที่ 07 ตุลาคม 2565 เวลา 14:58 น.
เกณฑ์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่่จะยึดเกณฑ์ใหม่ที่มีการอัพเดรตภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น ถ้ามีรายการใดอัพเดรตหลังจากนี้ สพป.สุโขทัย เขต 2 จะยึดเกณฑ์เดิม สามารถดูเกณฑ์ใหม่จาก ข่าวจากส่วนกลาง

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 194
จำนวนทีม 1,466
จำนวนนักเรียน 3,074
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,271
จำนวนกรรมการ 759
ครู+นักเรียน 5,345
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,104
ประกาศผลแล้ว 239/240 (99.58%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 10
เมื่อวาน 38
สัปดาห์นี้ 680
สัปดาห์ที่แล้ว 1,273
เดือนนี้ 10
เดือนที่แล้ว 2,849
ปีนี้ 31,988
ทั้งหมด 306,697