งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ สพม.น่าน
1. ศูนย์ประสานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย (สพม.น่าน)
2. ประกาศสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2564 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน 
3. สถานที่จัดการแข่งขัน/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน สพป.น่าน เขต 1
4. สถานที่จัดการแข่งขัน/ผู้รับผิดชอบ/ผู้ประสานงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน สพป.น่าน เขต 2 และสพม.น่าน
5. ลิงค์ใบสมัครเป็นคณะกรรมการการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566


แผนผังสนามแข่งขันฯ รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
           

แผนผังสนามแข่งขันฯ โรงเรียนนครสวรรค์


การพิมพ์บัตรนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม
  1.บัตรของนักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม ไม่ต้องพิมพ์สามารถใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชนแทนได้
 
2.เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน/นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน และครูผู้ฝึกซ้อม สามารถพิมพ์ได้หลังจากมีการตัดสินผลการแข่งขันแล้ว โดยใช้เมนูด้านซ้ายมือ
การเปลียนตัวนักเรียน/ครูผู้ฝึกซ้อม
       ระบบได้ปิดการเปลี่ยนตัว/แก้ไขข้อมูลนักเรียนแล้ว หากโรงเรียนใดมีความจำเป็นและเหตุผลจะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล และเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันฯ และครูผู้ฝึกซ้อมสามารถทำหนังสือไปยังประธานศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เป็นคณะจัดการแข่งขันฯ ซึ่งให้นำมายื่น ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขันแต่ละจุด ในวันที่แข่งขันฯ ดังตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือปลียนตัวนักเรียน(DOC/PDF) /หนังสือเปลี่ยนตัวครู (DOC/PDF
2. ปฎิทินการดำเนินงานการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
3. การลงทะเบียนการสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ในระดับเขตพื้นที่ ไม่ต้องใส่รูปนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมก็ได้ แต่หากเป็นตัวแทนฯ ไปแข่งขันจังหวัดน่าน ระบบจะให้ใส่รูปนักเรียนและครู เบอร์โทร.อีกครั้งหนึ่ง
4. กำหนดการพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
ขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้
1. แจ้งผู้เข้าแข่งขันทุกรายการที่แข่งขันในวันที่ 18 พ.ย.2565 ทางศูนย์การงานอาชีพจัดเตรียมโต๊ะแสดงผลงานไว้ให้ทีมละ 1 โต๊ะเท่านั้น (หากต้องการใช้โต๊ะเพิ่มเติมให้เตรียมมาเอง)
2. แผนผนังสถานที่แข่งขัน 
                
3. ขอเชิญคณะกรรมการที่ตัดสินรายการตามวันดังกล่าว (17-18 พ.ย. 65) เข้าร่วมประชุม

   1) คณะกรรมกรรมตัดสิน ระดับชั้น ม.ต้น ประชุมพร้อมกันเวลา 08.00 น. ณ Shop 2
   2) คณะกรรมกรรมตัดสิน ระดับชั้น ม.ปลาย ประชุมพร้อมกันเวลา 12.00 น ณ Shop 2
4. รายละเอียด การประกวดโครงงานอาชีพ
   1) จัดทำรายงานโครงงานอาชีพ จำนวน 5 เล่มพร้อม แผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ส่งในวันแข่งขัน (18 พ.ย. 2565) เวลา 08.30 น.
5. รายละเอียด การประกวดแปรรูปอาหาร
   1) จัดทำเอกสารการแปรรูปอาหาร จำนวน 5 ชุดพร้อมแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น ส่งในวันแข่งขัน (18 พ.ย. 2565) เวลา 08.30 น.
   2) การประกวดการแปรรูปอาหาร จะแปรรูปอาหาร 1 ชนิด ยกตัวอย่าง ผู้เข้าแข่งขันจะแปรรูป กล้วยน้ำหว้า จะต้องเป็นกล้วยน้ำหว้า เท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันสามารถแปรรูปกล้วยน้ำหว้าเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลาหลายรูปแบบไม่จำกัดจำนวน   
6. แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาในการแข่งขันกิจกรรมจัดสวนถาม (การจัดสวนแก้ว) ม.4-6 จากวันที่ 18 พ.ย.2565 จากเวลา 13.00 น. เป็นเวลา 09.00 น.
ผู้ประสานงาน : นางสาววิภารัตน์  ฉายแสง โทร.063-6830222
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:57 น.
      ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
 รายการแข่งขันเพิ่มเติม
      1) การเต้นประกอบเพลง CoverDance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด)
      2) กิจกรรมยุวกาชาด
รายละเอียดการดำเนินการ
1. เปิดรับสมัครรูปแบบออนไลน์ ในแบบฟอร์มนี้ ระหว่างวันที่่ 14-18 พฤศจิกายน 2565  (ภายในเวลา 23.59 ของวันที่ 18 พ.ย. 65 เท่านั้น
2. แข่งขันวันที่ 9 ธันวาคม 2565  ณ โรงเรียนนครสวรรค์
วันจันทร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:33 น.
  • กำหนดการ สถานที่การแข่งขันสาระเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
  • รายละเอียดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนนครสวรรค์
  • รายละเอียดเพิ่มเติม การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับเขตฯ
  • การแข่งขันทุกประเภท ให้ผู้แข่งขันเตรียมอุปกรณ์ อาทิ หูฟัง/ไมโครโฟน/อุปกรณ์เครื่องเขียน (กรณีทำ storyboard) มาเอง
วันจันทร์ ที่ 07 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:52 น.
การแข่งขันฯ (เพิ่มเติม) จำนวน 2 รายการ คือ
 1. การแข่งขันเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictoral Writing) ม.1-ม.3
 2. การแข่งขันเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictoral Writing) ม.4-ม.6

สามารถสมัครได้วันที่ 21-30 พฤศจิกายน 2565 และจะทำการแข่งขันในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีนครตสวรรค์

การแข่งขัน Story telling ระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย 
    ให้ผู้เข้าแข่งขันนำบทนิทาน จำนวน 5 ชุด มาให้กรรมการในวันแข่งขัน ณ ห้องแข่งขัน (ม.ต้น อาคาร 7 ชั้น 4 , ม.ปลาย อาคาร7 ชั้น 5 ) 
ผู้ประสานงาน : นางจินตนา กลิ่นหัวไผ่ โทร.097-9213889
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน Impromptu speech ระดับ ม.ต้น 
   1. Where do you see yourself in the future?
   2. Is social media good for society?
   3. How has Covid-19 affected to your life ?
ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน : นางสาวหนึ่งฤทัย ชมวิเชียร โทร. 0987490424
หัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน Impromptu speech ระดับ ม.ปลาย
   1. How can you be a more reasonable netizen ?
   2. What is the biggest problem you have faced in the 21st century?
   3. How does your idol inspire you?
ผู้ประสานงานการจัดการแข่งขัน : นางเกศินี ภัคกวินกุล 0992730330
วันพฤหัสบดี ที่ 03 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23:53 น.
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (จังหวัดนครสวรรค์) ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
คำสั่ง สพม.นครสวรรค์  ที่ 229/2565 ลงวันที่ 9 พ.ย. 2565
ภาคผนวก 1 คณะอนุกรรมการอำนวยการ
ภาคผนวก 2 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ภาคผนวก 3 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ(อุตสาหกรรม)
ภาคผนวก 4 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาคผนวก 5 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคผนวก 6 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ภาคผนวก 7 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาคผนวก 8 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์)
ภาคผนวก 9 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(หุ่นยนต์)
ภาคผนวก 10 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ภาคผนวก 11 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาคผนวก 12 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ภาคผนวก 13 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC))
ภาคผนวก 14 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
ภาคผนวก 15 คณะอนุกรรมการศูนย์การเรียนรู้กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ-เนตรนารี)
วันพุธ ที่ 02 พฤศจิกายน 2565 เวลา 22:11 น.
1.  การแต่งกายของผู้เข้าร่วมการแข่งขันนาฏศิลป์ ให้นุ่งผ้าโจงกระเบนที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติ และสวมเสื้อนักเรียนที่มีสัญลักษณ์โรงเรียน มีชื่อนักเรียนให้เรียบร้อย ยกเว้นรายการนาฎศิลป์สร้างสรรค์ให้แต่งกายเต็มรูปแบบ
2. รายการแข่งขันแสดงตลกและมายากล ให้แต่ตัวได้ตามเรื่องราวที่แสดง
3. เนื่องด้วยทาง สพฐ. ได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งประกาศการจัดการแข่งขันในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ รายการที่ 1 เป็นจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix Media) แทนรายการเดิมคือศิลป์สร้างสรรค์จึงขอแจ้งโรงเรียนที่ส่งนักเรียนร่วมแข่งขันในรายการศิลป์สร้างสรรค์ได้ทราบว่ารายการแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ทางจังหวัดนครสวรรค์ยังมีการแข่งขันตามปกติโดยยังคงใช้เกณฑ์เดิมและถ้านักเรียนโรงเรียนใดได้เป็นตัวแทนในรายการนี้จะได้ไปแข่งขันต่อในจังหวัดน่าน โดยขอให้ครูผู้ฝึกซ้อมได้ศึกษาเกณฑ์ใหม่ในรายการจิตรกรรมเทคนิคผสม (Mix Media)เพิ่มเติม เพื่อเตรียมตัวเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดน่านต่อไป
ผู้ประสานงาน : ครูสุนิตา ศรีนราสกุล Tel.0810468899
วันอังคาร ที่ 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:43 น.
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เพิ่มเติม) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สพม.นครสวรรค์ รายการดังนี้
 1. คัดลายมือสื่อภาษาไทย       2 วรรณกรรมพิจารณ์
 3. พินิจวรรณคดี                    4. เรียงร้อยถ้อยความ
 5. ท่องอาขยานทำนองเสนาะ   6. กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่
 7. ต่อคำศัพท์ภาษาไทย

ผู้ประสานงาน :ครูอำนาจ  เสียงสวัสดิ์ Tel.086-2134840/ครูกิติพร  เมล์พ่วง Tel.098-7463851
วันอังคาร ที่ 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:06 น.
1. ตารางการแข่งขันรายการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของการประกวดกิจกรรมดังนี้

  -โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง 
  -การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ 
  -การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
  -การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทาง วิทยาศาสตร์ 
ให้ส่งจำนวน 3 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน/รายงานตัว
ผู้ประสานงาน : ครูสมาน  สุขสุ่ม Tel.086-2015548/ครูนาฏยา  ฉายเพชร Tel. 062-5655169
วันอังคาร ที่ 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:41 น.
การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ของการประกวดกิจกรรมดังนี้
     1.  การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบาย ทางคณิตศาสตร์ 
     2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ 
ให้ส่งจำนวน 5 เล่ม ณ จุดลงทะเบียน/รายงานตัวการแข่งขัน
ผู้ประสานงาน : ครูอมรรัตน์  เปลี่ยนพัด   Tel. 089-4362432
วันอังคาร ที่ 01 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:33 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 54
จำนวนทีม 2,698
จำนวนนักเรียน 6,144
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,246
จำนวนกรรมการ 1,589
ครู+นักเรียน 10,390
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,979
ประกาศผลแล้ว 251/264 (95.08%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 561
เมื่อวาน 917
สัปดาห์นี้ 5,809
สัปดาห์ที่แล้ว 17,188
เดือนนี้ 561
เดือนที่แล้ว 676,500
ปีนี้ 681,071
ทั้งหมด 681,071