การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

สรุปการแข่งขันรายวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

สพม.พัทลุง
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  วันที่ 30 พฤศจิกายน -7 ธันวาคม 2565
♦ ตรวจสอบรรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ                   
วันที่ 8 -9 ธันวาคม 2565
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู                       วันที่ 14 -15 ธันวาคม 2565
♦ จัดการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เพิ่มเติม)     วันที่ 15 ธันวาคม 2565
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับ สพท. วันที่ 15 ธันวาคม 2565
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                                     วันที่ 30 ธันวาคม 2565
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครู ก่อนโอนข้อมูลสู่ระดับชาติ      วันที่ 15 - 26 ธันวาคม 2565
♦ *** โอนข้อมูลสู่ระดับชาติ      วันที่ 26 ธันวาคม 2565

 
----------ระดับเขตพื้นที่---------
♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ วันที่ 29 ส.ค – 7 ก.ย. 65
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ วันที่ 8- 9 ก.ย. 65
♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู วันที่ 10 ก.ย. 65
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู วันที่  11 - 14 ก.ย  65
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่  วันที่ 13-14 ก.ย. 65
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่หลังจบการแข่งขัน วันที่ 13-14 ก.ย. 65
♦ พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน วันที่ 6 ต.ค.65 เป็นต้นไป
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน/ครูก่อนโอนข้อมูลระดับภาค วันที่ 6 ต.ค.- 20 พ.ย. 65
 
ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิ๊กที่นี่ ปรับปรุงข้อมูล 10 พ.ย. 2565 ,อัพเดต 14 พ.ย. 2565 เวลา 10.20น.
2 คณิตศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ อัพเดตการต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) 10 พ.ย. 2565 เวลา 09.45น
3 วิทยาศาสตร์ คลิ๊กที่นี่ อัพเดต 15 พ.ย. 2565 เวลา 14.10น.
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิ๊กที่นี่ อัพเดต 23 พ.ย. 2565 เวลา 20.10น.
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิ๊กที่นี่ อัพเดต 9 พ.ย. 2565 เวลา 15.40น.
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิ๊กที่นี่  
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิ๊กที่นี่ อัพเดต 22 พ.ย. 2565 เวลา 16.30น.
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิ๊กที่นี่  
10 ภาษาต่างประเทศ คลิ๊กที่นี่ อัพเดต กลุ่มกิจกรรมภาษาอังกฤษ 14 พ.ย. 2565 เวลา 15.30น.,
กลุ่มกิจกรรมภาษาจีน 25 พ.ย. 2565 เวลา 13.10น.,
ภาษาต่างประเทศที่สอง 17 พ.ย. 2565 เวลา 16.00น.
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิ๊กที่นี่ อัพเดตกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC), 13 พ.ย. 2565 เวลา 21.00น.
12 คอมพิวเตอร์ คลิ๊กที่นี่  
13 หุ่นยนต์ คลิ๊กที่นี่  
14 การงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่  
15 ปฐมวัย คลิ๊กที่นี่  
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิ๊กที่นี่ อัพเดต 19 พ.ย. 2565 เวลา 12.00น.
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิ๊กที่นี่ อัพเดต 19 พ.ย. 2565 เวลา 14.00น.
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิ๊กที่นี่  
วันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 21:00 น.

DOC 5

เอกสารการเปลี่ยนตัว แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ
งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 16
วันจันทร์ ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 13:38 น.
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์
ณ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง 512-513
ม.1-ม.3 วันที่ 13 กันยายน 2565
ม.4-ม.6 วันที่ 14 กันยายน 2565
เวลา การปฏิบัติ
08.30 - 09.00 น. รายงานตัว พร้อมส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มให้กรรมการ จำนวน 6 ชุด
09.00 - 09.15 น. จับฉลากลำดับที่ในการแข่งขัน กรรมการชี้แจงรายละเอียดการแข่งขัน
แก่ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
09.15 - 10.00 น. กรรมการอ่านรายงานโครงงานของแต่ละทีม
10.00 - 12.00 น. ผู้เข้าแข่งขันเริ่มนำเสนอโครงงานตามลำดับ โดยใช้เวลาในการนำเสนอทีมละ
ไม่เกิน 7 นาที และใช้เวลาในการตอบคำถามจากคณะกรรมการ 3 นาที
12.00 - 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 น. เป็นตันไป ผู้เข้าแข่งขันเริ่มนำเสนอโครงงานจนครบทุกทีม
รายงานตัว พร้อมส่งรายงานโครงงานเป็นรูปเล่มให้กรรมการ จำนวน 6 ชุด

 
วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 17:49 น.
การจัดส่งเอกสาร รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟต์แวร์   หลักเกณฑ์กำหนดส่งรายงานโครงงาน จำนวน 5 เล่ม และส่ง CD Clip VDO นำเสนอขั้นตอนการทำงานของซอฟต์แวร์ฯ ล่วงหน้า  2 สัปดาห์  จำนวน  5  ชุด    ขอให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน จัดส่งภายในวันที่  12  กันยายน  2565   ภายในเวลา 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 131  โรงเรียนสตรีพัทลุง 
(ครูจงจิตร นิลวงค์  หมายเลขโทรศัพท์ 09-14591611)
วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 17:43 น.

กำหนดการพิธีเปิดงาน

“เปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565
วันอังคาร ที่ 13 กันยายน 2565
ณ เวทีกลางโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 11:11 น.
 
        
ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ พิมพ์บัตรได้
ตั้งแต่ : วันที่  11 -14 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงของศูนย์วิชา ว่าจะให้ใช้บัตรชนิดใดบ้าง
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีชมพู่              2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีฟ้า
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีน้ำเงิน       4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีเหลือง
3. พิมพ์บัตรโดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัด
    แล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม.
4  ใส่ซองพลาสติกเพื่อเก็บไว้ใช้ในปีต่อไป
วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2565 เวลา 08:12 น.
กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ /และกิจกรรมการประกวดแปรรรูปอาหาร

  การจัดส่งเอกสาร รายงานโครงงานอาชีพ  ๕  บท และเอกสารรายการประกวดแปรรูปอาหาร หลักเกณฑ์กำหนดส่งล่วงหน้า  ๑ สัปดาห์  จำนวน  ๕ ชุด พร้อมบันทึกลงบนแผนซีดี  จำนวน ๑  แผ่น   ขอให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขัน จัดส่งภายในวันที่  ๑๒  กันยายน  ๒๕๖๕   ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ  โรงเรียนพัทลุง 
(ครูพรศรี  ชูสังข์  หมายเลขโทรศัพท์ 08-62930480)

กิจกรรมการแข่งขันการทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ

1.สิ่งที่เตรียมมาล่วงหน้า ได้แก่ ล้างผัก เนื้อสัตว์ทุกชนิด เฉพาะธัญพืชต้มมาก่อนได้ และหุงข้าวสวย มาก่อนได้
(โดยไม่มีส่วนผสมอื่นใดเพิ่มเติม)
2. การแข่งขันรายการอาหารทุกประเภท  สามารถใช้เตาแกสในการปรุงอาหารได้
3. อุปกรณ์ที่จัดให้ ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้  ทีมละ  ๑  ชุด  (ปลั๊กไฟสายพ่วง ให้ผู้แข่งขันจัดเตรียมมาเอง)

 
วันพุธ ที่ 07 กันยายน 2565 เวลา 13:07 น.
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน
1. ห้ามนักเรียนใช้ไมโครโฟนในการนำเสนอ
2. การส่งเอกสาร ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) จำนวนไม่เกิน 120 หน้า นับตั้งแต่ปกหน้าถึงปกหลัง (หากเกินจะไม่รับพิจารณา) จัดทำรูปเล่มเอกสารตามหัวข้อที่กำหนด จำนวน 1 เล่ม พร้อมสำเนา 4 เล่ม (รวมทั้งหมด 5 เล่ม) จัดส่งภายในวันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. ณ ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนควนขนุน
(ครูพิจิตรา คงแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ 0884890923)
วันเสาร์ ที่ 03 กันยายน 2565 เวลา 12:18 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 54
จำนวนทีม 2,350
จำนวนนักเรียน 5,390
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,551
จำนวนกรรมการ 1,206
ครู+นักเรียน 8,941
ครู+นักเรียน+กรรมการ 10,147
ประกาศผลแล้ว 228/228 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 100
เมื่อวาน 94
สัปดาห์นี้ 804
สัปดาห์ที่แล้ว 1,529
เดือนนี้ 4,345
เดือนที่แล้ว 8,439
ปีนี้ 12,784
ทั้งหมด 628,235