มหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565

ผลการแข่งขัน
งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

 

001 ภาษาไทย

1.  030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 2.  031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
3.  032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 4.  036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
5.  764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 6.  823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
7.  037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 8.  038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
9.  046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 10.  047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3

002 คณิตศาสตร์

1.  132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 2.  133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
3.  134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 4.  789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
5.  790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3

003 วิทยาศาสตร์

1.  766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 2.  181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6
3.  184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 4.  770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3
5.  090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 6.  091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
7.  093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 8.  094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
9.  095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 10.  096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3

004 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

1.  141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 2.  142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
3.  143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 4.  147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
5.  014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 6.  154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
7.  155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 8.  156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
9.  164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 10.  165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
11.  166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 12.  824 ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ป.4-ป.6
13.  825 ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3

005 สุขศึกษา และพลศึกษา

1.  738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 2.  739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
3.  816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 4.  817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3

006 ศิลปะ-ทัศนศิลป์

1.  262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 2.  263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
3.  265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 4.  268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
5.  269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 6.  271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7.  307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 8.  308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
9.  309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

007 ศิลปะ-ดนตรี

1.  352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 2.  353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
3.  370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 4.  371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
5.  737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 6.  731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
7.  736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 8.  732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
9.  602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 10.  603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
11.  604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 12.  605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
13.  369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 14.  373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
15.  372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 16.  374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

008 ศิลปะ-นาฏศิลป์

1.  398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 2.  399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 2.  795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
3.  796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 4.  800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
5.  801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


012 คอมพิวเตอร์

1.  016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 2.  017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
3.  028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 4.  029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

013 หุ่นยนต์


014 การงานอาชีพ

1.  022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 2.  023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
3.  026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 4.  027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3

015 ปฐมวัย

1.  826 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 2.  827 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

016 เรียนรวม - ภาษาไทย


018 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


020 เรียนรวม - ศิลปะ


021 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี


 

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]
 
Realtime - Update: 2023-03-31 12:13:36

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]