งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

[ ทั้งหมด   30 พ.ย. 2565   1 ธ.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 30 พ.ย. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 30 พ.ย. 2565 10.00-11.30
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 30 พ.ย. 2565 10.00-11.30
3 650 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 30 พ.ย. 2565 09.00-10.30
4 651 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 30 พ.ย. 2565 09.00-10.30
5 654 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 พ.ย. 2565 09.00-10.30
6 655 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 30 พ.ย. 2565 13.00-14.30
7 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 30 พ.ย. 2565 09.00-10.30
8 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 30 พ.ย. 2565 13.00-14.30
9 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
10 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อภาษาไทย 30 พ.ย. 2565 13.00-16.00
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 30 พ.ย. 2565 09.00-10.30
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ (๔ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 30 พ.ย. 2565 13.00-14.30
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 30 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 30 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 30 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 30 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221 30 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 222 30 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 128 30 พ.ย. 2565 09.00 - 16.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 128 30 พ.ย. 2565 09.00 - 16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 215 30 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 216 30 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 211 30 พ.ย. 2565 09.00 - 16.00
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212 30 พ.ย. 2565 09.00 - 16.00
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 213 30 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 214 30 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00
15 726 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 30 พ.ย. 2565 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนหอประชุมหนามคอม ชั้น 1 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
3 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนหอประชุมหนามคอม ชั้น 1 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
4 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร1 ชั้น 1 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
5 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร1 ชั้น 1 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
6 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร1 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
7 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร1 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
8 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักสิลา 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
9 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักสิลา ชั้น 1 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
10 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร5 ชั้น 1 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
2 646 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ศูนย์กีฬา ชั้น 1 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
3 647 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สนามฟุตซอล 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
4 723 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สนามฟุตซอล 30 พ.ย. 2565 09.00-16.00
5 724 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
6 725 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3202 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
2 044 การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3203 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3204 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3205 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3303 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3304 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3305 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3306 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 7103 ข้างห้องศิลปะ 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3401 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3402 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ใต้ถุนอาคาร 3 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ใต้ถุนอาคาร 3 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 30 พ.ย. 2565 13.00-16.00
2 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หลังอาคาร 3 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
3 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หลังอาคาร 3 30 พ.ย. 2565 13.00-16.00
4 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หลังอาคาร 3 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
5 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หลังอาคาร 3 30 พ.ย. 2565 13.00-16.00
6 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ข้างสนามมวย 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
7 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ข้างสนามมวย 30 พ.ย. 2565 13.00-16.00
8 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ข้างสนามมวย 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
9 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ข้างสนามมวย 30 พ.ย. 2565 13.00-16.00
10 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ข้างสนามมวย 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
11 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ข้างสนามมวย 30 พ.ย. 2565 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ห้องวิทยบริการ 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
2 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้องวิทยบริการ 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 445 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
5 701 การประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
6 702 การประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 447 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
7 703 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
8 704 การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
9 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
10 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 3 30 พ.ย. 2565 09.00-10.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรตืิ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 003 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
2 080 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรตืิ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 001 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
3 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรตืิ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 004 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
4 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 004 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 004 30 พ.ย. 2565 09.00-14.00
6 634 การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 005 30 พ.ย. 2565 09.00-14.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 002 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 002 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงรถกลุ่มสาระการงานอาชีพ 30 พ.ย. 2565 09.00-13.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตึกการงาน เต็นท์หลังที่ 3 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
3 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตึกการงาน เต็นท์หลังที่ 4 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม งานประดิษฐ์ ห้อง 212 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
5 605 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตึกการงาน ห้อง 122 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
6 079 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 5 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 5 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 5 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 152 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้องวิทยบริการ 30 พ.ย. 2565 13.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3302 ห้อง แนะแนว 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเสลภูมิ ห้อง 3208 ห้อง ห้องคอมฯ 30 พ.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]