งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศึกษาร้อยเอ็ด
ณ โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม และโรงเรียนเสลภูมิ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ระหว่าง วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 - วันที่ 1 เดือนธันวาคม พ.ศ.2565

[ ทั้งหมด   30 พ.ย. 2565   1 ธ.ค. 2565   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 1 ธ.ค. 2565

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องประชุมศิลานคร 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
2 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักสิลา 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
3 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมตักสิลา 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 335 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 1 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนอาคาร 1 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
7 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 311 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
8 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 312 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
9 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
10 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
11 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 338 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หลังอาคาร 3 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
2 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หลังอาคาร 3 1 ธ.ค. 2565 13.00-16.00
3 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หลังอาคาร 3 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
4 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หลังอาคาร 3 1 ธ.ค. 2565 13.00-16.00
5 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ข้างสนามมวย 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
6 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ข้างสนามมวย 1 ธ.ค. 2565 13.00-16.00
7 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ ข้างสนามมวย 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
8 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ ข้างสนามมวย 1 ธ.ค. 2565 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม สนาม2 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
2 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องศูนย์สื่อ 1 ธ.ค. 2565 13.00-15.00
3 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องศูนย์สื่อ 1 ธ.ค. 2565 09.00-10.30
4 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องศูนย์สื่อ 1 ธ.ค. 2565 10.30-12.00
5 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 3 1 ธ.ค. 2565 09.00-15.00
6 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ห้องสมุด ชั้น 3 1 ธ.ค. 2565 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรตืิ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 001 1 ธ.ค. 2565 09.00-14.00
2 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนหอประชุมหนามคอม ชั้น 1 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
3 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ใต้ถุนหอประชุมหนามคอม ชั้น 1 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
4 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรตืิ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 005 1 ธ.ค. 2565 09.00-14.00
5 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรตืิ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 003 1 ธ.ค. 2565 09.00-14.00
6 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอสมุดเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 004 1 ธ.ค. 2565 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
5 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
6 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
7 627 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00
8 628 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม หอประชุมหนามคอม ชั้น 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-16.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงรถกลุ่มสาระการงานอาชีพ 1 ธ.ค. 2565 09.00-13.00
2 607 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตึกการงาน เต็นท์หลังที่ 1 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
3 100 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตึกการงาน เต็นท์หลังที่ 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
4 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตึกการงาน เต็นท์หลังที่ 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
5 624 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตึกการงาน เต็นท์หลังที่ 2 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
6 609 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตึกการงาน เต็นท์หลังที่ 1 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
7 115 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตึกการงาน เต็นท์หลังที่ 1 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
8 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ตึกการงาน ห้อง 211 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 790 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
2 792 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
3 793 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 1 ธ.ค. 2565 13.00-16.00
4 794 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
5 795 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 1 ธ.ค. 2565 13.00-16.00
6 796 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 1 ธ.ค. 2565 09.00-12.00
7 797 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนเสลภูมิ หอประชุม 1 ธ.ค. 2565 13.00-16.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]