งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ปีการศึกษา 2565
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ จังหวัดนราธิวาส
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2565

[ ทั้งหมด   26 ก.ย. 2565   27 ก.ย. 2565   28 ก.ย. 2565   ]

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 632 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 633 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 634 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
4 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 3 ห้อง 636 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
5 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
6 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 643 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 644 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 645 26 ก.ย. 2565 09.00-10.30
9 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 626 26 ก.ย. 2565 09.00-10.00
10 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 627 26 ก.ย. 2565 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
2 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
3 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
4 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 26 ก.ย. 2565 09.00-16.30
5 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 26 ก.ย. 2565 09.00-16.30

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โรงยิมเนเซียม 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โรงยิมเนเซียม 26 ก.ย. 2565 09.00-16.30
3 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โรงยิมเนเซียม 27 ก.ย. 2565 09.00-16.30
4 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โรงยิมเนเซียม 28 ก.ย. 2565 09.00-16.30
5 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส ใต้อาคาร 6 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
6 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ใต้อาคาร 5 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
7 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส ใต้อาคาร 6 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
8 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ใต้อาคาร 5 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
9 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
10 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส หอประชุม 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้องรัตนูปถัมภ์ 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้องรัตนูปถัมภ์ 26 ก.ย. 2565 13.00-16.30
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้องรัตนูปถัมภ์ 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้องรัตนูปถัมภ์ 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ห้องรัตนูปถัมภ์ 28 ก.ย. 2565 13.00-16.30
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตึกวิทยบริการ ห้องประชุม ชั้น 2 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตึกวิทยบริการ ห้องประชุม ชั้น 2 27 ก.ย. 2565 13.00-16.30
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตึกวิทยบริการ ห้องประชุม ชั้น 2 28 ก.ย. 2565 13.00-16.30
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 648 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 648 27 ก.ย. 2565 13.00-16.30
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 648 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00
12 824 ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส เวทีเล็ก 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00
13 825 ขับร้องอนาซีดเป็นภาษามลายู ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส เวทีเล็ก 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส โรงยิม 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส โรงยิม 27 ก.ย. 2565 13.00-16.30
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส โรงยิม 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส โรงยิม 26 ก.ย. 2565 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
7 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 322 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
8 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
9 309 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 324 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตึกวิทยบริการ ห้องประชุม ชั้น 2 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
2 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส เวทีใหญ่ (เต้นท์โดม) 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
3 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ตึกวิทยบริการ ห้องประชุม ชั้น 2 26 ก.ย. 2565 13.00-16.30
4 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส เวทีใหญ่ (เต้นท์โดม) 26 ก.ย. 2565 13.00-16.30
5 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้องจำลองศรีเลขา 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00
6 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส เวทีใหญ่ (เต้นท์โดม) 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00
7 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส ห้องจำลองศรีเลขา 28 ก.ย. 2565 13.00-16.30
8 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ห้องประชุม ชั้น 3 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00
9 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส เวทีเล็ก 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
10 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ห้องประชุม ชั้น 3 28 ก.ย. 2565 13.00-16.30
11 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส เวทีเล็ก 26 ก.ย. 2565 13.00-16.30
12 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ห้องประชุม ชั้น 3 26 ก.ย. 2565 13.00-16.30
13 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส เวทีเล็ก 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
14 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ห้องประชุม ชั้น 3 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00
15 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส เวทีเล็ก 27 ก.ย. 2565 13.00-16.30
16 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ห้องประชุม ชั้น 3 27 ก.ย. 2565 13.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส เวทีใหญ่ (เต้นท์โดม) 27 ก.ย. 2565 13.00-16.30
2 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส เวทีใหญ่ (เต้นท์โดม) 27 ก.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532,533 27 ก.ย. 2565 09.00-16.30
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534,535 27 ก.ย. 2565 09.00-16.30
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536,537 27 ก.ย. 2565 09.00-16.30
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521,522 27 ก.ย. 2565 09.00-16.30
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523,524 27 ก.ย. 2565 09.00-16.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอม 3 27 ก.ย. 2565 09.00-16.30
2 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอม 2 27 ก.ย. 2565 09.00-16.30
3 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอม 2 28 ก.ย. 2565 09.00-16.30
4 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง คอม 5 28 ก.ย. 2565 09.00-16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส ใต้อาคาร 6 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ใต้อาคาร 6 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00
3 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนนราธิวาส ใต้อาคาร 5 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00
4 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนนราธิวาส ใต้อาคาร 5 28 ก.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 826 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ห้องประชุม ชั้น 3 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00
2 827 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ห้องประชุม ชั้น 3 26 ก.ย. 2565 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]