งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2565

เมนูหลัก

หน้าแรก รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสินการแข่งขัน พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร. พิมพ์บัตรประจำตัว พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู ผลการแข่งขันรายกิจกรรม ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่ สรุปเหรียญรางวัล สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค ข้อมูลสถานที่แข่งขัน 13.หลักการประวัตถุประสงค์ 14. ประวัติการจัดการมัธยม 15. คำขวัญและตราสัญลักณ์ 16. แผนผังสนามแข่งขัน/แผนที่ 17.ประกาศสนามแข่งขัน 18.ศูนย์พัฒนาวิชาการ 19.แบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว DOC5 20.แบบฟอร์มยกเลิกประกาศ DOC9 21.แบบฟอร์มแก้ไขชื่อ-สกุล DOC 10 22. ประกาศจัดการแข่งขัน 70 สพฐ 23.ประกาศการจัดงานมหกรรม ฯ 24.ปฎิทินปฎิบัติงานการแข่งขัน 25.กำหนดการพิธีเปิด 26. ประกาศคำสั่งศูนย์จัดการแข่งขันฯ 27.แบบตรวจสอบหลักฐาน น.ร.พิเศษ คู่มือการใช้งานเว็บไซต์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
การจัดการแข่งขันระดับเขต
♦ ประชุมนายทะเบียนเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  7 ตุลาคม  2565 : 8.30 น.-16.30 น.
** ประชุมฝ่ายวิชาการผู้รับผิดชอบ ลงทะเบียนเข้าแข่งขัน  25  ตุลาคม 2565  08.30-12.00
 เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่วันที่  1– 8 พ.ย. 65  : 09.00 น.
** สาระศิลปะ-ดนตรีสากล ลงทะเบียนวันที่ 1-5 พ.ย. 65 แข่งขัน 8-10 พ.ย. 65

♦ ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู วันที่ 8 พ.ย. 65 : 24.00 น.
♦ ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ วันที่ 1 - 8 พ.ย. 65
♦ เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู วันที่ 10  พ.ย. 65
♦ จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน วันที่ 11  พ.ย. 65
♦ จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 16 - 18 พ.ย. 65
♦ ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่   อย่างเป็นทางการ  20 พ.ย. 65
♦ แก้ไขชื่อสกุล ตัวสะกดผิด รอบ 2 ก่อนพิมพ์เกียรติบัตร  20-23 พ.ย. 65
♦ เปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรทุกประเภท   25  พ.ย. 65 
♦ แข่งขันรายการไปต่อเพิ่มเติม รอบ 2   18 ธ.ค.65
♦ ประกาศตัวแทนไประดับภาคเป็นทางการ  20 ธ.ค. 66
 
การจัดการแข่งขันระดับชาติ ภาคใต้  จ. สตูล     
♦ จัดแถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรมภาคใต้    วันที่ 15  ธ.ค. 2565 
♦ โอนข้อมูลระดับเขตพื้นที่ สู่ระดับชาติ   ภายใน วันที่   29   ธ.ค. 2565 
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค           วันที่  2  ม.ค. 2566
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค            วันที่ 5-10 ม.ค. 2566  (เพิ่มรูปถ่าย) 
♦ ประกาศรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             วันที่  13  ม.ค. 2566
♦ พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค             วันที่  14 ม.ค. 2566    เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จ. สตูล                   วันที่  18-20  มกราคม  2566
ลำดับที่การแข่งขัน  คลิกเลือก
---------------------------------------------------------------------------------------------------- ายงานการเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ระดับชาติ จ.สตูล
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
เปลี่ยนแปลง แก้ไข  เพิ่มคน เพิ่มรูป
- เข้าสู่ เว็บไซต์ระดับชาติระดับสพม.  ภาคใต้  จังหวัดสตูล     (ตรวจสอบรายชื่อตัวแทน เปลี่ยนแปลง  แก้ไข เพิ่มคน    เพิ่มรูปถ่าย  (ขนาด 450x600 เท่านั้น  )   โดยใช้ชื่อรหัสผ่านเดิมของโรงเรียนที่ใช้ลงทะเบียน  << รหว่างวันที่ 4-10 ม.ค. 2566 >> 
- ประกาศตัวแทนอย่างเป็นทางการ  ไปแข่งขันต่อระดับชาติ ภาคใต้ ที่ จ. สตูล 
    
 

ประกาศจากเครือช่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
เรื่อง การจัดการแข่งขันรายการประเภทไปต่อระดับชาติ เพิ่มเติม จำนวน  5 รายการ

รายละเอียด
ศูนย์ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)   สนามโรงเรียนกัลยาณีฯ
1051 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.1-ม.3  
1052 การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ม.4-ม.6  
ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ศูนย์ลูกเสือ-เนตรนารี   สนามโรงเรียนเบญจมฯ
1053 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.1-ม.3
1054 การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ม.4-ม.6
1055 การแข่งขันการปฐมพยาบาล ม.1-ม.3
กำหนดการ
- ลงทะเบียน ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 6-8  ธันวาคม 2565
- จัดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ 18  ธันวาคม 2565 
- ประกาศตัวแทนไปต่อ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 

--------------------------------------------------------------- 


กำหนดการพิธีเปิด
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา  ครั้งที่ ๓๐  ประจำปี ๒๕๖๕
“หัตถศิลป์สืบสาน  วิชาการก้าวหน้า  พัฒนาเมืองนคร  เกียรติขจรสู่สากล”
วันพุธที่ ๑๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๕  
ณ  หอประชุมธัชมุนี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด  ปรับปรุง 8.11.65 11.42

สูจิบัตร อิเล็คทรอนิกส์

--------------------------------------------------------------

แนวปฏิบัติในการตรวจสอบข้อมูล และการรายงานตัวของผู้เข้าแข่งขันทักษะ
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30 ประจำปี 2565 
รายละเอียด New 
 

 
การพิมพ์เกียรติบัตร
            ขณะนี้ระบบการพิมพ์เกียรติบัตรพร้อมแล้วที่จะเปิดให้พิมพ์เกียรติบัตรของผู้เข้า
แข่งขัน ครูผู้ควบคุมทีม กรรมการตัดสิน และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน แต่เนื่องจากยังมี    การขอแก้ไข ชื่อ สกุล ของนักเรียน ครูผู้ควบคุมทีม กรรมการจัดการแข่งขัน กำลังดำเนินการอยู่ จึงขอเลื่อนการเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรออกไปก่อนจนกว่าศูนย์จัดการแข่งขันจะดำเนินการ แก้ไขชื่อ-สกุลของผู้เข้าแข่งขันจบสิ้น 
ภายในวันที่ 23 พ.ย. 65 ซึ่งมีกำหนดการเปิดระบบพิมพ์เกียรติบัตรในวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน/ครูควบคุมทีมทั้งหมด
ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนไปต่อระดับภาค
         
ขั้นตอนการแก้ไขชื่อสกุล ผู้เข้าแข่งขันและผู้ควบคุมทีม

- ในกรณีชื่อ-สกุลผิด และยังไม่ได้เขียน  DOC 10 ยื่นไว้ในวันแข่งขัน หากต้องการแก้ไข ชื่อ-สกุล   เช่น สระ พยัญชนะ   วรรณยุกต์ ผิด  ตกหล่น  ให้ครูผู้ควบคุมทีม เท่านั้น ดำเนินการเขียน เอกสาร DOC 10  (เมนู 21 ด้านซ้ายเว็บแข่งขัน) แนบสำเนาบัตรประชาชน/บัตรที่หน่วยราชการออกให้ (รับรองสำเนา)  รวบรวมภายในโรงเรียน และทำหนังสือนำ  เรียน ประธานศูนย์จัดการแข่งขันนั้นๆ  เพื่อขอแก้ไขชื่อ-สกุลตามรายการและหลักฐานที่แนบมา 
 ภายในวันที่ 23  พฤศจิกายน 2565
-ในกรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ทำในกรณีเดียวกับการขอแก้ชื่อ-สกุล ผิดแต่ต้องมีหลักฐานจากสำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จากสำนักทะเบียนราษฎร์ เพิ่มอีก 1 ฉบับ  
- สำหรับชื่อ-กุล คณะกรรมการจัดการแข่งขัน กรรมการตัดสิน ให้ประสานงานขอแก้ไข โดยตรงกับศูนย์จัดการแข่งขัน ไม่ต้องเขียน DOC 10

                                                                 จึงแจ้งมาเพื่อทราบทุกท่าน
 
วันเสาร์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10:16 น.
หมายเหตุ         
---------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลการแช่งขันนอกระบบบริหารจัดการแข่งขัน
 
ศูนย์พัฒนาวิชาการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา
รายการ 
899 การวาดภาพการ์ดเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ม.1-ม.3 
หมายเหตุ  เกียรติบัตรนักเรียน/ครูผู้ควบคุมทีมประกาศนอกระบบ      ดาวน์โหลดหลดที่นี่
 
ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาญี่ปุ่น  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
รายการ
- 1022 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3     นักเรียน        ครู
- 1023 การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6     นักเรียน        ครู
- 1024 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3    นักเรียน        ครู
- 1025 การแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6    นักเรียน        ครู
 
ศูนย์พัฒนาวิชาการภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
รายการ 
1049 การแข่งขันวาดภาพระบายสีภาษาฝรั่งเศส ม.1-ม.6
หมายเหตุ  เกียรติบัตรประกาศผลนอกระบบ โปรดติดต่อศูนย์จัดการการแข่งขัน  เมนู 18    

 
วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 02:19 น.
ประกาศผลวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest  Practice) 
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษาครั้งที่ 30 ประจำปี 2565
รายละเอียด
วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:44 น.
แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาคอมพิวเตอร์
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2565  
คุณลักษณะคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการแข่งขัน

รายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:48 น.
แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2565 
รายละเอียด
วันอังคาร ที่ 08 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:05 น.
แจ้งรายละเอียดการแข่งขันทักษะศูนย์พัฒนาวิชาวิทยาศาสตร์
งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 30  ปีการศึกษา 2565 
รายละเอียด 
ลำดับที่การแช่งขัน     Science show  ม.1-ม.3        Science show  ม.4-ม.6
วันอาทิตย์ ที่ 06 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:34 น.

 
ระบบพิมพ์บัตรประจำตัว จะเปิดให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ พิมพ์บัตรได้
ตั้งแต่ :
วันที่  10  พฤศจิกายน   2562 เวลา 8.30 น.  เป็นต้นไป จนถึงวันแข่งขัน
ยกเว้น ศูนย์ดนตรีสากล รายการแข่งขัน 16 รายการที่เซ็นทรัลพลาซ่า
พิมพ์บัตร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565
แนวปฏิบัติ :
1. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน และ
    กรรมดำเนินงาน (ชื่อ-สกุล, โรงเรียน, รายการ, เวลา, สถานที่) โดย
    ตรวจเมื่อเป็นไฟล์ PDF ถ้าถูกต้องให้ Save ลงเครื่อง ก่อนนำไปพิมพ์
2. เมื่อตรวจสอบทุกอย่างถูกต้อง โรงเรียนและศูนย์แข่งขัน สามารถพิมพ์บัตร
    ประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน กรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน 
    โดยให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอคณะกรรมการจัดการแข่งขัน
    ซึ่งมีบัตรทั้งหมด  4 ประเภท คือ
    1) บัตรผู้เข้าแข่งขัน สีเขียว             2) บัตรครูผู้ฝึกสอน สีฟ้า
    3) บัตรกรรมการตัดสิน สีส้ม            4) บัตรคณะกรรมการดำเนินงาน สีม่วง
   
หมายเหตุ  บัตรกรรมการตัดสิน และกรรมการดำเนินงาน ห้ามใส่รูปถ่าย
3. การพิมพ์บัตร นำไฟล์ PDF ของบัตรมาต่อกันให้เป็นไฟล์เดียว แล้วสั่งพิมพ์บัตรครั้งละ 2 ใบ โดยใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์ตามแนวตั้งจะได้บัตร 2 ใบ นำมาตัดแล้วพับครึ่ง จะได้บัตรขนาด 9.5x14 ซ.ม. จำนวน  2 ใบ
4. การตั้งค่าเครื่องพิมพ์       แบบที่ 1        แบบที่ 2
5  ใส่ซองพลาสติกใสแนวตั้ง ขนาด 10x14 ซม. (4x6 นิ้ว) + สายคล้องคอ
6. กรณีที่อัพโหลดรูปถ่ายไม่ได้ ให้พิมพ์บัตรมาติดรูปถ่ายภายนอก  ประทับตรายาง
    ของโรงเรียนที่สังกัด   
7. ขนาดรูปถ่ายของผู้แข่งขันและผู้ควบคุมทีม ที่อัพโหลดบัตรประจำตัว 450x600 
8. การพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน   (ศูนย์จัดการแข่งขันไม่บังคับ)
วันศุกร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:50 น.

ศูนย์จัดการแข่งขันทั้ง 26 ศูนย์  จัดพิมพ์เอกสารการแข่งขัน
ตั้งแต่วันที่  11  พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป 
ยกเว้น ศูนย์ดนตรีสากล  16 รายการ แข่งขันที่เช็นทรัลพล่าซ่านครศรีฯ
พิมพ์เอกสารการแข่งขัน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
วันศุกร์ ที่ 04 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09:35 น.

.
             เปิดลงทะเบียนส่งผู้เข้าแข่งขัน 16 รายการ วันที่  1-5  พฤศจิกายน 2565 
             ปิดรับสมัครวันที่ 5 พ.ย. 65 เวลา 16.30 น. สมัครหลังจากเวลานี้ตัดสิทธิ
                สถานที่แข่งขัน ห้างเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีฯ วันที่ 8-10 พ.ย. 2565 
กำหนดเวลา
- โรงเรียน แก้ไข-เปลี่ยนแปลง ชื่อผู้แข่งขันและผู้ควบคุมทีม วันที่ 1-5 พ.ย. 2565 
- ศูนย์แข่งขันพิมพ์เอกสาร การแข่งขัน DOC 4 ,4.1 แบบลงเวลา วันที่ 7 พ.ย. 65 
- ศูนย์แข่งขันพิมพ์บัตรประจำตัวกรรมการตัดสิน กรรมการดำเนินงาน วันที่ 6 พ.ย. 65 
- โรงเรียน ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้ควบคุมทีม พิมพ์บัตรประจำตัว วันที่ 6 พ.ย. 65 
- รายการที่สมัครแข่งขันตามตารางการแข่งขัน ลำดับที่ 5-20    รายละเอียด
วันพฤหัสบดี ที่ 03 พฤศจิกายน 2565 เวลา 20:51 น.

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนโรงเรียน 92
จำนวนทีม 9,884
จำนวนนักเรียน 22,337
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 13,702
จำนวนกรรมการ 3,747
ครู+นักเรียน 36,039
ครู+นักเรียน+กรรมการ 39,786
ประกาศผลแล้ว 441/441 (100.00%)

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 840
เมื่อวาน 1,053
สัปดาห์นี้ 5,041
สัปดาห์ที่แล้ว 7,641
เดือนนี้ 20,146
เดือนที่แล้ว 33,373
ปีนี้ 117,428
ทั้งหมด 1,992,591